• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

  • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

  • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

  • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κάτωθι ακινήτων:

Α) ενός ισογείου καταστήματος εμβαδού 119,78 τ.μ με υπόγειο εμβαδού 104,57 τ.μ και ημιόροφο εμβαδού 62 τ.μ, Β) ολόκληρου του πρώτου (1ου) ορόφου εμβαδού 119,78 τ.μ που βρίσκονται στην πόλη της Κομοτηνής επί των οδών Πλατείας Ειρήνης 73 και Συντ. Κρητών.

Η δημοπρασία γίνεται κατά τις διατάξεις του Α.Ν 2039/1939 και τις διατάξεις της 4/1969 κανονιστικής διάταξης της Ιεράς Συνόδου «Περί εκμισθώσεως των κτημάτων της εκκλησιαστικής περιουσίας» του Ν. 590/1977, του ν. 1811/1998 του ν. 3581/2007, του Π.Δ 715/79 και τις διατάξεις του π.δ. 34/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4242/2014 και με τους παρακάτω όρους:

 1. Η μίσθωση αρχίζει από την ημέρα της υπογραφής του μισθωτηρίου και λήγει μετά από έξι (6) έτη. Το μίσθωμα θα κατατίθεται στην αρχή κάθε μισθωτικού μήνα στη Ταμειακή Υπηρεσία της Μητρόπολης, χωρίς άλλη όχληση των μισθωτών μαζί με ολόκληρο το κατά το νόμο χαρτόσημό. Η εκμισθώτρια δεν έχει υποχρέωση εγκατάστασης των μισθωτών.
 2. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) ευρώ για το Α ακίνητο και το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ για το Β ακίνητο πλέον του χαρτοσήμου και ΟΓΑ, τα οποία αποτελούν τα ποσά εκκίνησης της δημοπρασίας.
 3. Στη διαδικασία θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά γραπτές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν έγγραφη προσφορά που θα απευθύνεται στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία είναι: α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους, γ) αντίγραφο Ε9 της περιουσιακής κατάστασης και δ) εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με τη τιμή της πρώτης προσφοράς, δηλαδή καλούνται οι ενδιαφερόμενοι του Α ακινήτου να καταθέσουν εγγυητική συμμετοχής ή μετρητά́ συνολικού ποσού 3.500,00 € ενώ οι ενδιαφερόμενοι του Β ακινήτου να καταθέσουν εγγυητική συμμετοχής ή μετρητά συνολικού ποσού 500,00 €, θα περιλαμβάνονται επίσης σ ́αυτήν όλα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, όπως διεύθυνση για επίδοση κάθε σχετικού́ με την εκμίσθωση εγγράφου και τηλέφωνα επικοινωνίας ή e-mail, θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα και τέλος θα ορίζεται ένα τρίτο πρόσωπο ως εγγυητής προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία του και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά του (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους, αντίγραφο Ε9 της περιουσιακής κατάστασης).
 4. Το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής ή των μετρητών θα επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της διαδικασίας και εντός πέντε (5) ημερών, εκτός από εκείνον που θα αναδειχθεί μισθωτής, στον οποίο θα επιστραφούν τα ανωτέρω αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού και την κατάθεση στην εκμισθώτρια της χρηματικής εγγύησης των τριών (3) μηνιαίων μισθωμάτων. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές έως την προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.
 5. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για κάθε προσφέροντα-πλειοδότη.
 6. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα παραμείνει σταθερό για τα τρία (3) πρώτα χρόνια και μετά το τέλος του τρίτου χρόνου ορίζεται ετήσια αναπροσαρμογή ίση με τη μεταβολή του ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική Αρχή), προσαυξημένη κατά μία (1) μονάδα. Σημειώνεται ότι, αν το πρόσημο του δείκτη είναι αρνητικό το μίσθωμα θα παραμένει το ίδιο.
 7. Μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αναδείξει ως πλειοδότη μισθωτή τον προσφέροντα τη συμφερότερη προσφορά για την εκτίμηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη τόσο το προσφερόμενο μίσθωμα, όσο και η φερεγγυότητα του προσφέροντος σε συνδυασμό με τη σκοπούμενη χρήση του μισθίου.
 8. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα (μετά την παρέλευση των πέντε ημερών) η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί τους προσφέροντες με το ίδιο τίμημα να παραστούν σε κοινή ακρόαση, όπου τους ζητά να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα. Οι νέες προσφορές, οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα υποβολής προσφορών προσυπογράφονται από τους συμμετέχοντες.

Ο τελευταίος πλειοδότης θα ειδοποιηθεί εγγράφως να προσέλθει για την υπογραφή της μισθωτήριας σύμβασης και είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ημέρα της έγγραφης ενημέρωσής του να προσέλθει για να υπογράψει τη μισθωτήρια σύμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπερ της εκμισθώτριας η εγγυητική συμμετοχής του. Εν συνεχεία δε, θα δύναται να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού, κατά τις προβλέψεις του Νόμου. Η δε εκμισθώτρια δύναται να επιδιώξει και την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής του ζημίας, εκ της ως άνω αιτίας.

 1. Ο μισθωτής κατά την ημέρα της υπογραφής της μισθωτήριας σύμβασης οφείλει να καταθέσει εγγύηση ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα προς κάλυψη τυχόν ζημιών που θα προξενηθούν στο μίσθιο ή οφειλής οποιουδήποτε ποσού που τον βαρύνει από την σύμβαση μισθώσεως ή εξωσυμβατικής αξίωσης της εκμισθώτριας που προέρχεται όμως από την έννομη σχέση της μισθώσεως. Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα σε όφελος της εκμισθώτριας στην περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της μισθώσεως εκ μέρους του μισθωτή ενώ η εκμισθώτρια θα διατηρεί στο ακέραιο τα δικαιώματα της για την κάλυψη κάθε θετικής και αποθετικής του ζημιάς. Η χρηματική εγγύηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο επιστρέφεται στον μισθωτή, μετά την λύση της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του (∆ΕΗ, Yδρευση κ.λ.π.) εφόσον δεν συντρέξει περίπτωση κατάπτωσής της.
 2. Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα μείωσης του ενοικίου για βλάβες που προκλήθηκαν στο μίσθιο από θεομηνία. Η δε εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο (όπως τυχόν αυθαίρετες κατασκευές του προηγούμενου μισθωτή), ούτε δημιουργείται από την αιτία αυτή, υποχρέωση μείωσης του μισθώματος ή λύση της μίσθωσης.

Ο μισθωτής με την υποβολή της προσφοράς του και την εν συνεχεία υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης τεκμαίρεται κατά αμάχητο τεκμήριο ότι γνωρίζει την πραγματική κατάσταση του μισθίου, καθώς και ότι τούτο είναι κατάλληλο για την χρήση, την οποία το προορίζει και κατά συνέπεια η εκμισθώτρια δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα του μισθίου, καθώς και αν τούτο είναι απρόσφορο για τη λειτουργία της δραστηριότητας, την οποία το προορίζει (όπως λόγου χάρη, λόγω αδυναμίας έκδοσης της σχετικής άδειας από τη διοικητική αρχή για οποιαδήποτε αιτία και λόγο). Ο μισθωτής δεν δύναται να προβεί σε προσθήκες ή μεταβολές του μισθίου, παρά μόνο μετά από σύμφωνη έγγραφη συναίνεση της Μητροπόλεως. Σε τέτοια περίπτωση κάθε οικονομική επιβάρυνση εργασιών σε κόστος υλικών και εργασίας, όπως και ασφάλισης, έναντι κάθε ιδιώτη, δημοσίας υπηρεσίας ή ταμείου ασφαλίσεως και εν γένει τρίτου, καθώς και κάθε απαιτούμενη αδειοδότηση για εκτέλεση επισκευής ή προθήκης θα βαρύνει το μισθωτή. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο παραμένει σε όφελος του μισθίου μετά τη λύση της μίσθωσης.

 1. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική στέγη με τη διευκρίνιση ότι ο πλειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει κατά την υποβολή της προσφοράς του, τη συγκεκριμένη χρήση για την οποία προορίζεται το μίσθιο, την οποία χρήση δεν μπορεί να μεταβάλει. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του μισθίου για σκοπούς που αντίκεινται στο έργο της Εκκλησίας. Επίσης απαγορεύεται η χρήση αυτού ως χαρτοπαικτικής λέσχης ή τυχερών παιχνιδιών. Οποιαδήποτε προϋπόθεση για την καταλληλότητα του μισθίου σε σχέση με την ασκούμενη σε αυτό δραστηριότητα θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Οι τυχόν απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές για την λειτουργία της επιχείρησης από τον μισθωτή εκδίδονται με μέριμνα και δαπάνες του μισθωτή, ο δε εκμισθωτής δεν ευθύνεται για την μη έκδοσή τους.
 2. Απαγορεύεται η υπομίσθωση και η μερική και ολική παραχώρηση της χρήσης των μισθίων σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας.
 3. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με την δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, κατανάλωσης νερού, τελών καθαριότητας, αποχέτευσης, και κοινοχρήστων. Η μη πληρωμή των ως άνω κονδυλίων θεωρείται και ταυτίζεται με την μη καταβολή των μισθωμάτων.
 4. Η Ιερά Μητρόπολη έχει δικαίωμα μονομερούς λύσεως της συμβάσεως, όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου.
 5. Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο στην κατάσταση που είναι σήμερα, και υποχρεούται να επισκευάσει ο ίδιος με δικές του δαπάνες το κτίριο έτσι, ώστε να γίνει κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται (υλικά, εργασία, ασφαλιστικές εισφορές), χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή αξίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό για τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσει. Οι δε οποιεσδήποτε δαπάνες θα παραμείνουν μετά την αποχώρηση του προς όφελος του μισθίου ακινήτου, χωρίς αυτονόητα δικαίωμα αποζημίωσης.
 6. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, την οποία όρισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και η οποία αποτελείται από τους: α) Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο Ιατρίδη, β) Πασχάλη Αποστολίδη και γ) Βασιλική Μπαμπίδου.
 7. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 4η Μαϊου του 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 12.00 και τόπος τα Γραφεία της Μητροπόλεως (Σισμάνογλου 18) και αν αποβεί άκαρπη την 11η Μαϊου του 2016 τις ίδιες ώρες και στον ίδιο τόπο.
 8. ΄Οποιος συμμετάσχει στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 9. Η έγκριση ή ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας γίνεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση αυτού. Μετά την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και την γνωστοποίηση αυτής προς τον τελευταίο πλειοδότη ή τον μοναδικό προσφέροντα συντάσσεται το συμφωνητικό μισθώσεως.
 10. Η μίσθωση ολοκληρώνεται μόνο μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και μόνο μετά από αυτήν ο μισθωτής παραλαμβάνει τη χρήση του μισθίου. H εκμισθώτρια δεν υποχρεούται να εγκαταστήσει στο μίσθιο τον μισθωτή.
 11. Ο μισθωτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να διατηρεί με δικά του έξοδα ασφαλισμένο το μίσθιο κατά κινδύνων πυρός, στο ύψος της εκάστοτε αντικειμενικής αξίας του με συνδικαιούχο επί του ασφαλίσματος την εκμισθώτρια.
 12. Αν ο τελευταίος πλειοδότης δεν κατοικεί στον τόπο που διενεργείται η δημοπρασία, πρέπει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του με προφορική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά της δημοπρασίας. Στον αντίκλητο που πρέπει να κατοικεί στον τόπο που γίνεται η δημοπρασία, κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών.
 13. Δεν μπορεί να συμμετέχει όποιος έχει αμετάκλητα τιμωρηθεί για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος ή για χρήση ή εμπορία ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά των ηθών.
 14. Τα πάσης φύσεως έξοδα της δημοπρασίας, καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης βαρύνουν τον πλειοδότη.
 15. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Μητροπόλεως που βρίσκονται επί της οδού Σισμάνογλου 18 και θα δημοσιευθεί δύο φορές σε τοπική εφημερίδα.
 16. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση-αλλαγή των παρόντων όρων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής.
 17. Οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία της διαδικασίας ανάδειξης του πλειοδότη μισθωτή και κατάρτισης της μίσθωσης, δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.
 18. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της μίσθωσης θα συνεπάγεται τη λύση της μίσθωσης, την υποχρέωση του μισθωτή για απόδοση του μισθίου ως και κατάπτωση της μισθωτικής εγγύησης υπέρ της Μητροπόλεως, η οποία επιπροσθέτως θα έχει δικαίωμα να ζητήσει και αποζημίωση.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής (Σισμάνογλου 18), καθημερινά, σε εργάσιμες ημέρες και από 11.00 έως 13.00 και στο τηλέφωνο 2531022642.

Κομοτηνή, 6-4-2016

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής