• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς προκηρύσσει δημόσιον φανερόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν διά τήν ἐκμίσθωσιν ὁλόκληρου τοῦ δευτέρου (2ου) ὁρόφου, ἐμβαδοῦ 119,78 τ.μ. πού βρίσκεται στήν πόλη τῆς Κομοτηνῆς ἐπί τῶν ὁδῶν Πλατείας Εἰρήνης 73 καί Συντ. Κρητῶν. Ὡς ἐλάχιστο μηνιαῖο μίσθωμα ὁρίζεται τό ποσόν τῶν τριακοσίων εἴκοσι (320,00) εὐρώ γιά τό ἀκίνητο, συμπεριλαμβανομένου τοῦ χαρτοσήμου ΟΓΑ, το ποσό αυτό ἀποτελεί το ποσό ἐκκίνησης τῆς δημοπρασίας. Ὁ διαγωνισμός θά διεξαχθῇ ἐνώπιον Ἐπιτροπῆς τήν 14 ην Ιουλίου 2016, ἡμέραν τῆς ἐβδομάδος Πέμπτην καί ἀπό ὥρας 12:00 εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Σισμάνογλου 18, Κομοτηνή), δυναμένη νά ἐπαναληφθῇ τήν 21 ην Ἰουλίου 2016, ἡμέραν τῆς ἐβδομάδος Πέμπτην καί ἀπό ὥρας 12:00 εἰς τόν μνημονευθέντα τόπον. Οἱ ὅροι τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι κατατεθιμένοι εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στήν ἰστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως, ὅπου δύνανται οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά λάβουν γνῶσιν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως