• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ἡ Προσωρινή Διοικητική καί Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς ὡς ἄνω

Ἱερᾶς Μονῆς διακηρύττει ὅτι τήν 31 ην τοῦ μηνός τοῦ ἔτους Μαΐου,

ἡμέραν τῆς ἐβδομάδος Τρίτην ἐκτίθενται εἰς φανεράν καί προφορικήν

πλειοδοτικήν δημοπρασίαν τά ἀγροτεμάχια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

εὐρισκόμενα εἰς θέσιν: Φρούριον Κερασέας Σώστου, τοῦ Δήμου

Ἰάσμου, ἐκτασεως 8.724 καί 10.000 στρεμμάτων, ἀντιστοίχως.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

1) Ὁ διαγωνισμός θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γενικοῦ

Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου (Σισμάνογλου 18), παρουσίᾳ τῶν

μελῶν προσωρινῆς Διοικητικῆς καί Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς

ἀπό ὥρας 11:00 π.μ. ἕως 12:00 π.μ. .

2) Ἡ ἐκμίσθωσις θά διαρκέσῃ Ὀκτώ (8) ἔτη, ἤτοι ἀπό τήν 1 ην

Ἰουνίου τοῦ ἔτους 2016 ἕως τήν 31 ην Μαΐου τοῦ ἔτους 2023 .

3) Τό ἐλάχιστον ὄριον τῆς πρώτης προσφορᾶς διά τήν

δημοπρασίαν ὁρίζεται εἰς Δέκα Πέντε Εὐρώ (15,00€) ἀνά

στρέμμα.

4) Τό μίσθωμα θά παραμείνῃ σταθερόν διά τήν πρώτην τετραετίαν

καί θά ἀναπροσαρμοσθῇ διά τήν δευτέραν τετραετίαν.

5) Ἀπαγορεύεται αὐστηρώς ἡ συμμετοχή εἰς τήν δημοπρασίαν δι’

ἀντιπροσώπου.

6) Ἄμα τῇ λήξει τῆς δημοπρασίας τελεσιδίκως καί ἐφ’ἄπαξ

καταβάλλεται τό μίσθωμα διά τό τρέχον ἔτος 2016.

7) Εἰς περίπτωσιν ἀρνήσεως ἡ δημοπρασία ἀκυροῦται ἀμέσως.

8) Τό ἐπόμενο ἔτος ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται νά προκαταβάλῃ καί

πάλιν ἐφ’ ἄπαξ ὅλα τά χρήματα τοῦ ἐνοικίου κατά τό διάστημα

ἀπό 1 ης ἕως 15 ης τοῦ ἰδίου μηνός καί ἔτους.

9) Ὁ μισθωτής δέν δύναται νά προβῇ εἰς οὐδεμίαν μείωσιν τοῦ

ἐνοικίου.

10) Ὁ μισθωτής εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν δύναται νά προβῆ

εἰς ἀνταλλαγήν τῶν ἀγροτεμαχίων μέ ἄλλον συνάδελφόν του

ἀγρότην.

11) Ἡ δημοπρασία ἐγκρίνεται παρά τοῦ Μητροπολιτικοῦ

Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

12) Ὁ μισθωτής ὀφείλει νά παραδώσῃ τόν γεωργικόν

ἐφημεριακόν κλῆρον εἰς τήν κατάστασιν πού τόν ἔχει παραλάβει.

13) Ἀπαγορεύεται ἡ ἐκμίσθωσις αὐτοῦ εἰς ἄλλον πρόσωπον.

14) Οἱ προσφορές τῶν πλειοδοτῶν ἀναγράφονται κατά σειράν

ἐκφωνήσεως μέ τό ὀνοματεπώνυμον τοῦ πλειοδότου. Κάθε

προσφορά εἶναι ὑποχρεωτική διά τόν πλειοδότην καί ἡ

ὑποχρέωσις αὐτή μεταβαίνει ἀλληλοδιαδοχικῶς ἀπό τούς

πρώτους στούς ἀκολούθους καί ἐπιβαρύνει ὁριστικῶς τόν

τελευταῖον πλειοδότην.

15) Ὁ τελευταῖος πλειοδότης ὑποχρεοῦται νά παρουσιάσῃ

ἀξιόχρεον ἐγγυητήν τούτου ἀποδεικνυομένου μέ τήν κατάθεσιν

φορολογικῶν στοιχείων (φορολογικῶν ἐντύπων Ε1 καί Ε9), ὁ

ὁποῖος θά ὑπογράψῃ τά πρακτικά τῆς δημοπρασίας καί θά εἶναι

ὁλοκληρωτικῶς ὑπεύθυνος μέ αὐτόν διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν

ὄρων τῆς συμβάσεως μισθώσεως.

16) Ὁ μισθωτής κατά τήν ὑπογραφήν τῶν Πρακτικῶν ὀφείλει

νά παρουσιάσῃ καί φερέγγυον ἐγγυητήν, ὁ ὁποῖος καί θά

συνυπογράψῃ τά Πρακτικά.

17) Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται εἰς τήν καταβολήν τοῦ ποσοῦ

δαπάνης Δ.Ε.Η. εἰς περίπτωσιν καθ’ ἧν χρησιμοποιήσῃ τό

δίκτυον ὑδρεύσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διά τήν ἄρδευσιν τῶν

ἀγροτεμαχίων.

Διά τήν προσωρινήν Διοικητικήν

καί Διαχειριστικήν Ἐπιτροπήν

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

Ἀρχιμανδρίτης

Δαμασκηνός Ἀμπατζίδης