• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

6η Εγκύκλιος Ελευθέρια Θράκης

 
 
 

       ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

      69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ἀριθμ. Πρωτ.  379                              Ἐν Κομοτηνῇ τῇ 24ῃ Ἀπριλίου 2013

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ    6η

Θέμα: «Ἑορτασμός τῶν Ἐλευθερίων τῆς Πόλεως ἡμῶν».

 

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί

τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς

Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Τά Ἐλευθέρια τῆς Κομοτηνῆς  σηματοδοτοῦν τήν ἀρχή τοῦ ἐλεύθερου ἐθνικοῦ καί πολιτικοῦ βίου τῆς πόλης μας. Μαζί δέ μέ τίς ἀνάλογες ἑορτές  τῶν ἄλλων θρακικῶν ἀστικῶν κέντρων, τῆς Ξάνθης καί τῆς Ἀλεξανδρούπολης, ὁριοθετοῦν τήν ἀπελευθέρωσης τῆς Θράκης καί τήν ἀπαρχή τῆς σύγχρονης ἱστορίας τῆς περιοχῆς μας. Γι’ αὐτό καί ἀποτελοῦν ἑορτή πολυσήμαντη, πού ἑορτάζεται πάντοτε μέ τή δέουσα λαμπρότητα, καί μέ τή συμμετοχή Ἀρχόντων, Κλήρου καί Λαοῦ.

Ἀπό τό 1920, ὁπότε ἐλευθερώθηκε ἡ Κομοτηνή, ὡς σήμερα, μία σειρά ἀπό γεγονότα καί συγκυρίες καθόρισαν τήν ἐξέλιξη καί τή μορφή τοῦ σημερινοῦ παραδοσιακοῦ πολιτισμοῦ τῆς Θράκης, ὁ ὁποῖος ἀκροβατεῖ μέ ἐπιτυχία ἀνάμεσα στό παρελθόν καί τό μέλλον, ἀνάμεσα στήν παράδοση καί τήν ἀνανέωση. Τό σίγουρο πάντως εἶναι πώς οἱ διαδικασίες πού διαμόρφωσαν αὐτές τίς συνθῆκες ξεκίνησαν μέ τήν ἀπελευθέρωση καί τήν ἐνσωμάτωση τῆς Θράκης στόν ἐθνικό κορμό, καί τήν πραγματικότητα αὐτή γνωρίζουν – ἤ ἔστω ὑποψιάζονται – ὅσοι συνειδητά καί μετά λόγου γνώσεως συμμετέχουν στούς ἐτήσιους λαμπρούς ἑορτασμούς γιά τήν ἐπέτειο τῆς άπελευθέρωσης, πού κορυφώνονται μέ τά Ἐλευθέρια τῆς Κομοτηνῆς, στίς 14 Μαΐου κάθε χρονιᾶς.

         Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλης μας, πέρα ἀπό τήν ἐθνική καί τή θρησκευτική σημασία του, ἔχει καί μία ἰδιαίτερη ὑπόσταση, καθώς γίνεται ἐν μέσω μίας πρωτοφανοῦς κρίσης, πρωτίστως πνευματικῆς καί ἠθικῆς, καί δευτερευόντως οἰκονομικῆς καί ὑλικῆς. Κατά τή σημερινή ἐπέτειο τῆς ἀπελευθέρωσης καί τῆς ἐνσωμάτωσης τῆς Θράκης στό Ἑλληνικό Κράτος, καλό θά εἶναι νά κατανοήσουμε τίς δυσκολίες καί τά ἐμπόδια πού ἀντιμετωπίσαμε τότε. Τήν  ἀπελευθέρωση τῆς Θράκης τό 1919-1920 συνόδευσε ἡ Μικρασιατική καί Θρακική καταστροφή τοῦ 1922. Μεγάλο τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἐγκαταλείπει τίς ἑστίες του καί καταφεύγει στό Ἑλληνικό Κράτος. Τό 1922 σημαίνει  τό τέλος τοῦ ἐκτός τῶν ἑλλαδικῶν συνόρων Ἑλληνισμοῦ πού κατοικοῦσε σέ ἕνα εὐρύτατο γεωγραφικό χῶρο.

Σήμερα, ἔχουμε μπροστά μας μία ἀντίστοιχη δοκιμασία. Ὅπως καί τότε τό πρόβλημα δέν εἶναι μόνο οἰκονομικό καί κοινωνικό, ἀλλά μαζί ἠθικό καί πνευματικό. Ὅπως καί τότε, βοηθός μας καί ἀνεξάντλητη πηγή δύναμης πού  ἀποτελοῦν ἡ παράδοση, ἡ γλώσσα, ἡ αἴσθηση τοῦ τόπου, ὁ βαθμός τοῦ πατριωτισμοῦ μας καί ἡ συνείδηση τῆς ἱστορικῆς μνήμης. Γι’ αὐτό καί ὅλοι πρέπει νά δείξουμε τό ἀκμαῖο ἐθνικό μας φρόνημα καί τόν πατριωτισμό μᾶς μέσα ἀπό τή συμμετοχή μας στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, ἀλλά καί μέ τόν καθολικό πανηγυρικό σημαιοστολισμό τῶν σπιτιῶν μας.

Μέσα ἀπό τήν ἄσκηση τῆς ἱστορικῆς μνήμης θά ἀνυψώσουμε τό φρόνημα καί θά προωθήσουμε τήν ἐθνική μας αὐτογνωσία, τιμώντας ἔτσι μέ τόν καλλίτερο δυνατό τρόπο τούς προγόνους μας πού ἔχυσαν τό αἷμα τους, δαπάνησαν ἀδιαμαρτύρητα τίς περιουσίες τους καί ἀνάλωσαν τίς ζωές τους στήν προάσπιση τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς καί πολιτιστικῆς ταυτότητας τῆς Θράκης μας. Ἡ τιμή στό ὑπόδειγμα αὐτῶν τῶν θυσιῶν, μέσα ἀπό τήν μίμηση τοῦ παραδείγματος καί τήν υἱοθέτηση τοῦ τρόπου ζωῆς καί σκέψης τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ἀποτελεῖ ὄχι μόνο τόν πιό συνεπῆ τρόπο ἑορτασμοῦ τῆς σημαντικῆς αὐτῆς ἱστορικῆς ἐπετείου, ἀλλά καί τήν πιό ἀποτελεσματική καί πειστική ἀπάντηση στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν καί στίς δυσκολίες πού ἡ κρίση ἔχει σωρεύσει στήν προσωπική, οἰκογενειακή καί κοινωνική ζωή μας.

         Πίστη στό Θεό, ἀλληλεγγύη στό συνάνθρωπο, ἀγάπη γιά τήν πατρίδα ἀποτελοῦν τό τρίπτυχο τῶν στάσεων ζωῆς πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν δεινῶν πού μᾶς ἀπειλοῦν. Κί αὐτό εἶναι σίγουρα τό μεγαλύτερο καί σπουδαιότερο μήνυμα τοῦ ἐφετινοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλης μας.

Διάπυρος πρός τόν Κύριον Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθεῖ τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 12-5-2013 ἀντί κηρύγματος.