• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»

 
 
 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»

Δύο θαύματα τοῦ Χριστοῦ ἀφηγεῖται ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, τὴ θεραπεία τῆς ἐπὶ δώδεκα χρόνια «αἱμορροούσης» γυναικός καὶ τὴν ἀνάσταση τῆς δωδεκάχρονης κόρης τοῦ Ἰαείρου. Ὁ ἴδιος χρονικὸς προσδιορισμὸς στὶς δύο περιπτώσεις δὲν εἶναι τυχαῖος: ἡ διάρκεια τῆς ζωῆς τοῦ κοριτσιοῦ συμπίπτει μὲ τὴ διάρκεια τῆς ἀρρώστιας τῆς γυναίκας γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος στὴν ἀρχὴ τῆς περικοπῆς. Ὅσο διαρκεῖ ἡ ζωή, βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κάτω ἀπὸ τὴν ἐπήρρεια τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ πόνου. Ἡ παρουσία ὅμως τοῦ Χριστοῦ ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους σημαίνει τὴν ἀπαρχὴ ἑνὸς νέου κόσμου ἀφθαρσίας καὶ αἰωνιότητας.

Θὰ σταματήσουμε γιὰ λίγο στὴν ἐνθαρρυντικὴ φράση πού ἀπευθύνει στόν Ἰάρειο ὁ Χριστός «μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε». Ὁ φόβος μπροστὰ στὸ τρομακτικὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου μᾶς εἶναι γνωστὸς ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἐμπειρία. Βλέποντας ὁ ἄνθρωπος ὅτι ὁ θάνατος βάζει τέλος σ’ ὅλα τὰ ὄνειρα καὶ τὶς προσδοκίες του, καταλαμβάνεται ἀπὸ τρόμο καὶ ἀγωνία.  Εἶναι μάλιστα τόσο βέβαιος γιά τόν τελεσίδικο τερματισμὸ τῶν πάντων στὸ θάνατο, ὥστε νὰ τοῦ φαίνεται τελείως ἀνεδαφικὸ καὶ παράδοξο ἐὰν κάποιος ὑποστηρίξει τὸ ἀντίθετο.

Ἔτσι, οἱ συγγενεῖς καὶ φίλοι του Ἴαειρου «κατεγέλων», ὅταν ὁ Ἰησοῦς βεβαίωνε ὅτι τὸ παιδὶ τοῦ ἀρχισυνάγωγου «οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ κᾶθεύδει». Καταγέλουν οἱ ἄνθρωποι μὴ γνωρίζοντας, ἢ μᾶλλον μὴ πιστεύοντας ὅτι ὁ Ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς βρίσκεται ἀνάμεσά τους γιὰ νὰ νικήσει τὴ φθορά, νὰ ἐλευθερώσει τοὺς ἀνθρώπους, νὰ καταργήσει τὸ θάνατο.  Τὴν καταστροφὴ καὶ φθορά, ποὺ ἔφερε μέσα στὸν κόσμο ἡ ἑωσφορικὴ ἐπανάσταση τοῦ ἄνθρωπου κατὰ τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται νὰ ἐπανορθώσει ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ διώχνοντας τὴν ἀσθένεια, τὸν πόνο καὶ τὸ θάνατο ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ὁδηγώντας τὸν ἄνθρωπο στὸ «ἀρχαῖο κάλλος».

Τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ φανερώνουν αὐτὴν τὴν καινούρια πραγμα-τικότητα ποὺ ἐγκαινιάζεται, δείχνουν τὸν κόσμο τῆς θείας ἀγάπης, ἕναν κόσμο χωρὶς πόνο καὶ δάκρυα, χωρὶς φθορὰ καὶ καταστροφή, χωρὶς τὸ φόβο τοῦ θανάτου. Αὐτὸς εἶναι ὁ κόσμος, ὅπως τὸν θέλησε καὶ τὸν δημιούργησε ὁ Θεὸς καὶ ὅπως ἀναδημιουργεῖται διὰ τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτήν τήν τελική ἀνακαίνιση τή βλέπουμε ἤδη στά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, στά θαύματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἀνά τούς αἰῶνες.  Τήν τελική κατάσταση τῆς ἀφθρασίας τή ζοῦν ἤδη οἱ πιστοί γευόμενοι τούς καρπούς τῶν θείων δωρεῶν μέσα στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Εκ της ιερας μητροπολεως