• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15ῃ

 
 
 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15ῃ  

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

‘’Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε’’

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

Τέκνα ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγαπητά,

‘’Αὐτός ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς Θεοποιηθῶμεν’’ (Μέγας Ἀθανάσιος)

Χριστούγεννα, ἡ πρώτη χριστιανική ἀγαθή ἡμέρα, πού μέ τό φῶς της ἐφώτισε τά παιδιά τοῦ Ἀδάμ καί ἔβαλε τή χαρά στίς ψυχές τους, ἡ πρώτη γλυκιά ἡμέρα στίς πολλές χιλιάδες πικρῶν ἡμερῶν τοῦ κόσμου, πού δέν γνώριζε τό Θεό, δηλαδή τοῦ εἰδωλολατρικοῦ κόσμου, καλούμαστε νά βιώσουμε τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον καί Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον. Καλούμαστε νά βιώσουμε τή μεγάλη καί βασική ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, ὅπως τήν ἐκφράζει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος σημειώνοντας ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό ! Ἀλλά ἄς μήν θεωρήσουμε αὐτή τήν ἔκφραση τοῦ μεγάλου Ἁγίου τῆς πίστεώς μας ὡς ὑπερβολική, ἀφού καί σέ ἄλλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας θά δούμε νά ἐπαναλαμβάνονται παρόμοιοι λόγοι, κυρίως μέ ἀφορμή τό λόγου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πού ἔγραψε: ὁ Θεός μᾶς καλεῖ νά γίνουμε μέτοχοι ‘’Θείας φύσεως’’.

            Ἀδελφοί μου, ἀτενίζοντας τήν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ μία πραγματικότητα, ἕνα δεδομένο, ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί ἦλθε ἀνάμεσά μας, ὅμως ἕνα βασικό ἐρώτημα, πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήσει, εἶναι ὅμοιο μέ αὐτό τῶν Μάγων:’’Ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται ; ’’ Ἐφέτος ὁ Κύριός μας ἔρχεται σέ ἕναν κόσμο πού οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀποκαρδιωμένοι, σπίτια χωρίς  ζεστασιά, παιδιά χωρίς στοργή, οἱ περισσότεροι συνάνθρωποί μας ἀπελπισμένοι ἀπό τήν κοινωνική ἀδικία, ἀπό τά ἀξεπέραστα προβλήματα, ἀπό τά πολιτικά συστήματα, ἀπό τήν συνεχῶς αὐξανόμενη ἀνεργία, ἀπό τό φόβο ἐπικείμενων πολέμων καί γενικῶς ἀπό τά διάφορα ἀδιέξοδα. 

Ὁ κόσμος μας μοιάζει μ’ ἐκεῖνον πού περιγράφεται στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο: ‘’ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότι εἶδε φῶς μέγα καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς’’ (Ματθ.4,16). Γιά νά διαλυθεῖ αὐτό τό σκοτάδι χρειαζόμαστε Σωτήρα, τόν ὁποῖον ὑποδέχεται ἡ γῆ στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας, ἀπ’ ὅπου ἕνα οὐράνιο μήνυμα ἔφτασε παρήγορο στή γῆ: ‘’ Ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστί Χριστός’’ !   

       Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μέ μᾶς, χωρίς ὅμως νά πέσει σέ καμία ἁμαρτία, ἀλλά ἦλθε στή γῆ, γιά νά μάς κάνει ὅμοιους μ’ Ἐκεῖνον. Μεγάλος ὁ λόγος, ἀλλά πέρα ὡς πέρα ἀληθινός. Ὅταν τόν ἀκούει ἡ ψυχή πού ποθεῖ τήν τελειότητα, σκιρτᾶ καί ἀγάλλεται. Φλέγεται ἀπό τόν πόθο νά πετάξει στόν οὐρανό, νά καθίσει στόν τιμητικό θρόνο, ὅμως γιά νά συμβεῖ κάτι τέτοιο δέν ἀρκεῖ μόνο ὁ πόθος καί ὁ ἐνθουσιασμός, ἀλλά χρειάζεται δυνατή πίστη, συνέπεια σέ ὅσα λέμε καί πράττουμε καί ζωντανή ὁμολογία ἀνά πᾶσα ὥρα καί στιγμή.

            Ὁ Χριστός ἔρχεται εἰρηνικά καί ἀθόρυβα στή ζωή μας ἐκφράζοντας τήν εὐαρέσκειά Του. Ἡ ἄσπιλη Παρθένος Μαριάμ γίνεται ὁ κατάλληλος τόπος, γιά να ὑποδεχθεῖ τόν Βασιλέα τῶν ὅλων. Καί ἡ ἑορτή τῆς Χριστοῦ ἐνανθρωπήσεως ἀποτελεῖ γιά τόν καθένα μας ἕνα προσκλητήριο ἀλλαγῆς, ἡ ὁποία ἔρχεται στήν καθημερινότητά μας μέ τή μετάνοια καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε τηρώντας τό νόμο τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμαστε στή Βασιλεία Του, ὅπου δέν ὑπάρχει καμία ἐντολή, διότι κοντά Του ὑπάρχει ἐλευθερία καί ὅποιος ταυτίζει τό θέλημά του μέ αὐτό τοῦ Θεοῦ, βιώνει τήν πραγματική εὐτυχία. Ὅταν ρώτησαν τόν Κύριο πού εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τούς ἀπήντησε: ‘’’ἐντός ὑμῶν ἐστί ’’ (Λουκ. 17,21). Τί ἐννοοῦσε μ’ αὐτό ὁ Κύριός μας; ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι μιά ἀφηρημένη ἔννοια, ἀλλά εἶναι τώρα παροῦσα μέσα μας.

Ἀγαπητοί μου,

Τά φετεινά Χριστούγεννα εἶναι τά πρώτα πού ζῶ ὡς Ἐπίσκοπος ἀνάμεσά Σας καί θά ἤθελα συνεορτάζοντας μαζί Σας νά Σᾶς προτρέψω νά συγκρατήσουμε αὐτό τό μήνυμα: Μήν ἀφήσουμε κανέναν καί τίποτα νά μᾶς στερήσει ἤ νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό αὐτή τή χαρά τοῦ Θεοῦ ! Συμψάλλοντας κι ἐμεῖς μέ τίς μυριάδες τῶν Ἀγγέλων τό ‘’Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία’’, ἄς ἐμπιστευτοῦμε τή ζωή μας σ’ Ἐκεῖνον, πού εἶναι ἡ μόνη ἀσφαλής ἄγκυρα καί βεβαία ἐλπίδα, ὥστε νά γίνουμε οὐρανοπολίτες καί νά ἀξιωθοῦμε τοῦ δείπνου τῆς ἀπό αἰώνων ἠτοιμασμένης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα σέ ὅλους !

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη ἐν Χριστῷ τεχθέντι

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ