• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 
 
 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Κομοτηνή 11-2-2014                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ: οικ. 221

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

          Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις σε ανοικτή δημοπρασία της περ. (α) του άρθρου 3 του Ν.3669/08(ΚΔΕ), με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν.3669/08, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 3.490.000,00 €.  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

          Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο της αρ. 487/2013 (ΦΕΚ Β’ 2897/15-11-2013) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων».

          Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2013ΕΠ03100001) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.

          Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή την 11-03-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., οδός Σισμάνογλου 78, 1ος όροφος, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. 2531021644, fax2531083192.

          Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

          Ισχύς προσφορών: Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία δημοπράτησης.

          Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές:

(1) Μεμονωμένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:

α)   Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, εφόσον ανήκουν:

α1)στην ή τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και

α2)στην ή τάξη καθώς και τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα νομό το νομό Ροδόπης για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ή Κοινοπραξίες τους.

β)   Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π

γ)   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη

(2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

(3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

(4) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 2η  του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

(5) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, οδός Σισμάνογλου 78, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, πληροφορίες κ. Γ. Παπαδόπουλος, τηλ. 2531021644 μέχρι  06-03-2014, ώρα 13:30 π.μ. με καταβολή 75 €.

          Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 55.057,21€, με ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού και θα απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.  Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 136.643,01 € και σε περίπτωση προσφοράς ποσοστού έκπτωσης μεγαλύτερου του 12%, πρόσθετη εγγύηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08.


Ο Αν. Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

 

 

Αναστάσιος Παράσχου

Πολιτικός Μηχανικός με Β΄β