• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 
 
 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Τό Σάββατο τό πρωΐ, 14η Ἰουνίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ὁσίου Πέτρου τοῦ Ἀθωνίτου, κειμένου εἰς τήν περιοχήν τῆς Κερασέας τοῦ Παπικίου Ὄρους.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου ἐκόμισε τήν ἀργυρᾶν λειψανοθήκην, τήν περιέχουσαν ἀποτμήματα τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἀναιρεθέντων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Σάββα, τά ὁποῖα ἐναπέθεσε εἰς τό ‘’φυτόν’’ τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἐν συνεχείᾳ δέ καί συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν τᾶξιν ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τῶν Ἐγκαινίων, καί ἀκολούθως προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποῖας ἐρμήνευσε τήν ἀξίαν τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἑκάστοτε Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τήν ζωήν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ κατά τήν ἀκολουθίαν ἐρμήνευε τά γενόμενα.
Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εὐχαρίστησε τούς συντελέσαντας εἰς τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐτόνισε δέ ὅτι ἀσφαλῶς τήν ἡμέραν αὐτήν θά ἀγάλωνται αἱ ψυχαί τῶν ἀσκητῶν καί ἀναχωρητῶν τοῦ Παπικίου Ὄρους, ἐδεήθη δέ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κτητόρων τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Παρεκκλησίου, ἐπικαλεσθείς τάς πρεσβείας τοῦ Ὁσίου Πέτρου τοῦ Ἀθωνίτου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως