• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 
 
 

                         Τό Σάββατο τό πρωΐ, 21η Ἰουνίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κυρίλλου τοῦ Στ΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί Μιχαήλ Μαυροειδοῦς, τῶν Ἀδριανουπολιτῶν, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσικαλύβη Παπικίου Ὄρους.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου ἐκόμισε τήν ἀργυρᾶν λειψανοθήκην, τήν περιέχουσαν ἀποτμήματα τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἀναιρεθέντων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Σάββα καί τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Γεδεών τοῦ ἐν Τυρνάβῳ, τά ὁποῖα ἐναπέθεσε εἰς τό ‘’φυτόν’’ τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἐν συνεχείᾳ δέ καί συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν τᾶξιν ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τῶν Ἐγκαινίων, καί ἀκολούθως προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποῖας ἐτόνισε τήν ἀξίαν τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἑκάστοτε Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τήν ζωήν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ κατά τήν ἀκολουθίαν ἐρμήνευε τά γενόμενα.
Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εὐχαρίστησε τούς συντελέσαντας εἰς τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου, τά μέλη τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐτόνισε δέ ὅτι ἀσφαλῶς τήν ἡμέραν αὐτήν θά ἀγάλωνται αἱ ψυχαί τῶν ἀσκητῶν καί ἀναχωρητῶν τοῦ Παπικίου Ὄρους, καί ἐδεήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κτητόρων τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Παρεκκλησίου, ἐπικαλεσθείς τάς πρεσβείας τῶν Ἁγίων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως