• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΩΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 27ης Ἰουνίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ὑπεδέχθη εἰς τήν κεντρικήν πλατεῖαν τοῦ χωρίου Σώστης, ἀπότμημα τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Κοινοβιακῆς Μονῆς Ἁγίου Μάρκου Πρώτης Φλωρίνης, ὅπου φυλάσσεται, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, τῇ συμφώνῳ γνώμῃ καί κανονικῇ ἀδείᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου.
Μετά τήν ὑποδοχήν, ἀνεπέμφθη σύντομος δέησις καί ἐσχηματισθῇ πομπή τῇ συνοδείᾳ τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ἰάσμου, ἡ ὁποία κατέληξε εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σώστου, ὅπου ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποῖας ὁ Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης ἐτόνισε τήν σπουδαιότητα τῶν ἱερῶν λειψάνων εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν πιστῶν καί ηὐχήθη ὅπως ὁ δεύτερος κατά σειράν συγγραφεύς τοῦ Εὐαγγελίου, Ἀπόστολος Μᾶρκος, καθοδηγῇ καί χαράσῃ δι’ Αὐτοῦ τήν πορεῖαν μας, ὥστε μέ ἀσφάλεια νά καταντήσωμεν εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κονωνίαν τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Νά σημειωθῇ ὅτι τά ἱερά λέιψανα θά παραμείνουν πρός προσκύνησιν, εὐλογίαν καί ἁγιασμόν πάντων μέχρι τήν Δευτέραν, 30ήν Ἰουνίου 2014.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως