• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 
 
 

«ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ»

Ἡ βαθειά εὐλάβεια τῶν χριστιανῶν πρός τό σεπτό Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Μητέρας τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἑπόμενο ὅτι θά περιέβαλλε μέ ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον καί μέγιστη τιμή οἱονδήποτε ἀναμνήστικο διασώζεται ἀπό Αὐτήν. Καί διεσώθη, μεταξύ ἄλλων, ἡ Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ Ζώνη που περιέβαλλε «τήν Θεοδόχον γαστέρα», στήν ὁποία κυοφορήθηκε ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ. Γί αὐτό καί διαφυλάχθηκε ὡς πολύτιμο κειμήλιο κατ΄ ἀρχήν ἰδιωτικά, ἔπειτα δέ παρεδόθηκε στήν Ἐκκλησία καί κατετέθηκε στόν Ἱερό Ναό τῶν Βλαχερνῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἰς ἀνάμνηση δέ τοῦ γεγονότος τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης στήν Ἐκκλησία ὁρίσθηκε ἡ σημερινή γιορτή.
Ἀλλά ἡ Τιμία Ζώνη εἶναι καί ἕνα σύμβολο καί ὡς σύμβολο ὑπενθυμίζει τό ἀποστολικό λόγιο: «στῆτε οὔν περιζωσάμενοι τήν ὀσφύν ὑμῶν ἐν ἀλήθεια».
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος καλεῖ ὅλους τους χριστιανούς νά σταθοῦν στό στάδιο τοῦ χριστιανικοῦ ἀγώνα. «Στῆτε», λέει σέ στάση ἀγωνιστική γιά νά τονίσει ὅτι ἡ χριστιανική ζωή εἶναι ἕνας ἀγώνας, ἀγώνας κατά τοῦ κακοῦ, ἀγώνας γιά τήν ὑπερνίκηση τῆς ἁμαρτίας, ἀγώνας γιά τήν πίστη, γιά τήν βίωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλά οἱ ἀγῶνες δέν γίνονται χωρίς ὅπλα. Καί ὁ θεῖος Παῦλος καλεῖ ἐν συνεχεία τούς ἀγωνιστές χριστιανούς νά ἀναλάβουν καί νά περιβληθοῦν τήν μυστική πανοπλία τοῦ καλοῦ στρατιώτη τοῦ Χριστοῦ. Ὡς πρῶτο δέ ὅπλο καί ἐφόδιο τοῦ καλοῦ ἀγωνιστῆ κατονομάζει τήν ζώνη. «Στῆτε οὔν περιζωσάμενοι». Ἔχει βεβαίως ὕπ’ ὄψιν του τήν στρατιωτική ἐξάρτηση τῶν στρατιωτῶν τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὅποιοι φοροῦσαν τήν ζώνη γιά νά περιμαζεύουν τούς πλατύς χιτῶνες τους, ὥστε νά εἶναι εὐκίνητοι. Καί, ὁμολογουμένως, τό πρώτιστον σέ ἕνα μαχόμενο στρατιώτη εἶναι, νά κινεῖται ἐλεύθερα, χωρίς νά ἐμποδίζεται στό βάδισμα καί στίς κινήσεις του.
Ἄς προσέξουμε ὅτι ἡ λέξη «περιζωσάμενοι» σημαίνει, νά ἔχει ἐκ τῶν προτέρων ἑτοιμασθεῖ διά τόν ἀγώνα ὁ καλός χριστιανός. Ὄχι ὅταν ἀρχίζει ἡ μάχη, ὅταν παρουσιάζεται ὁ πειρασμός, ὅταν βρισκόμαστε σέ κάποια δύσκολη θέση, τότε νά καταφεύγουμε σπασμωδικῶς στήν χρήση τῶν πνευματικῶν ὅπλων. Δυστυχῶς αὐτό γίνεται συνήθως.
Ἀλλά ὁ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ, ὁ καλός χριστιανός, οὐδέποτε πρέπει νά καταλαμβάνεται ἀπροετοίμαστος ἀλλά νά ἀγρυπνεῖ ὥστε νά μπορεῖ νά λέγει μαζί μέ τόν Παῦλο «τόν ἀγώνα τόν ἱερόν ἀγωνίζομαι Κύριε δέξαι με κοντά σας».

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ