• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΙ Η Μ.Κ.Ο. «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 
 
 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 7ης Νοεμβρίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων μετέσχε τῆς κοινῆς συναντήσεως μετά τῶν λοιπῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης καί τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντίνου Δήμτσα εἰς τήν πόλιν τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως.
Στόχος τῆς συναντήσεως ἦταν ἡ πληροφόρησις τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν διά τήν κατάρτισιν ἀπό τῆς πλευρᾶς τῆς «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» φιλανθρωπκοῦ σχεδίου κοινωνικῆς προσφορᾶς καί δράσεως διά τήν ἀντιμετώπισιν καθημερινῶν προβλημάτων καί τήν συμπαράστασιν σέ οἰκογένειες πού ζοῦν κάτω ἀπό τά ὅρια τῆς φτώχειας διά τό έπί θύραις ἔτος 2015.
Ὁ Σεβασιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ὡς καί οἱ λοιποί Μητροπολῖται, ἐξέφρασαν τίς εὐχαριστίες των διά τήν κατά καιρούς οὐσιαστικήν συνδρομήν διά διαφόρων παροχῶν, ὡς καί διά τήν συγκεκριμένην πρωτοβουλίαν, τόσον πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον τόν Β΄, ὑπό τήν πεπνυμένην καθοδήγησιν τοῦ ὁποίου τό ἔργον τῆς «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ξεπερνᾶ τά ὅρια τοῦ κλεινοῦ ἄστεως, ἀλλά καί προσωπικῶς τόν κ. Δήμτσα ὁ ὁποῖος δέν φείδεται κόπου καί μόχθου, προκειμένου ὁ φιλανθρωπικός αὐτός ὀργανισμός νά ἀποτελῇ οὐσιαστικό συντελεστή τῆς ἀνακουφίσεως τῶν συνανθρώπων μας.
Νά σημειωθῇ ὅτι τῆς συναντήσεως αὐτῆς προηγήθη ὑποδοχή καί συνάντησις τῶν προαναφερθέντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννου τοῦ Ι΄, μετά τοῦ ὁποίου διεξήχθη συζήτησις καί ἐξεφράσθη ἡ συναντίληψις πάντων διά τά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἐνῶ διά μίαν εἰσέτι φοράν διεπιστώθη ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως