• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 
 
 

«ΕΥΡΗΚΑΜΕΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ»

Ἀπὸ τὶς πολλὲς καὶ μεγάλες ἀνακαλύψεις ποὺ ἔγιναν κατὰ τὴ μακρὰ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας καμία δὲν ἦταν τόσο σπουδαία ὅσο αὐτὴ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ποὺ πλήρης χαρᾶς ἀναφώνησε: «Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν».
Καὶ μόνη ἡ λέξη «εὑρήκαμεν» δηλώνει ἄνθρωπο ποὺ ἀναζητοῦσε, ποὺ εἶχε πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ ζητοῦσε τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας, ποὺ τόσο πολὺ εἶχε παραποιηθεῖ ἀπὸ τὶς μεσσιανικὲς ἀντιλήψεις τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ. Ὁ ἁπλὸς αὐτὸς ψαράς, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμη γιορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία, ἀνήκει στὴν ὁμάδα προσώπων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μαζὶ μὲ τὴν Θεοτόκο, τὸν Τίμιο Πρόδρομο, τὸν δίκαιο Συμεὼν καὶ ὅλα τὰ ἱερὰ πρόσωπα, ποὺ διέσωζαν τὴν ὀρθὴ πίστη τοῦ Νόμου καὶ τῶν Προφητῶν γιὰ τὸ Μεσσία.
Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας δὲν ἀναζητοῦσε μιὰ ἀφηρημένη περὶ Θεοῦ ἰδέα, ἀλλά, διασώζοντας τὴ γνήσια πίστη τῶν Γραφῶν, γνώριζε ποιὸν Σωτήρα ὑποσχόταν ὁ Θεὸς στὴν ἀνθρωπότητα καὶ τὸν βρῆκε στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Οἱ λέξεις τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα «Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν» εἶναι λέξεις πλήρεις χαρᾶς ἀπὸ τὴν συνάντηση μὲ τὸν Κύριο καὶ ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ μαζί Του. Δὲν βρῆκε ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἁπλῶς κάτι ποὺ ἀναζητοῦσε, μιὰ ἀπάντηση σὲ κάποιο μεταφυσικὸ ἐρώτημα. Βρῆκε τὸ Πρόσωπο ἐκεῖνο ποὺ τοῦ γέμιζε τὴν ὕπαρξη μὲ χαρά. Καὶ πράγματι αὐτὸ συμβαίνει μὲ ὅλους ὅσοι γνωρίζουν τὸν Σωτῆρα Χριστό. Ὅποιος γνωρίζει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ θέτει ὡς ὁδηγὸ τῆς ζωῆς του, ὅποιος ἔχει προσωπικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν Χριστὸ διὰ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, αὐτὸς ἔχει τὴν ἐμπειρία μιᾶς ἐσωτερικῆς χαρᾶς καὶ ὁμολογεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀλλοῦ αὐτὸ τὸ πλήρωμα τῆς ἀγαλλιάσεως, παρὰ μόνο κοντὰ στὴν πηγή της, τὸν Χριστό.
Ἡ ἐν Χριστῷ λύτρωση καὶ Σωτηρία σημαίνει λύτρωση ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτία καὶ ἀπὸ τὶς συνέπειές της. Καὶ μέσα στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς, ὁ Χριστὸς παρέχει πάντοτε τὴ βοήθειά Του στὸν πρὸς Αὐτὸν ἀφωσιωμένον ἄνθρωπο. Ὁ Χριστιανὸς ποὺ ζεῖ μὲ ὁδηγὸ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας, ζεῖ μέσα στὸ φῶς καὶ γνωρίζει ποῦ βαδίζει. Ἔχει ἐλπίδα καὶ στήριγμα στὴ ζωή του. Ἔχει εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια. Ἔχει τὸ πλήρωμα τῆς ζωῆς, καὶ διακηρύσσει μαζί μὲ τὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα: «Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν».
Ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι προτροπὴ γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανούς. Μᾶς προτρέπει νὰ ἀναζητοῦμε συνεχῶς τὸ πρόσωπο τοῦ Χρστοῦ μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο, τὴ διάθεση καὶ τὸ φρόνημα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, γιὰ νὰ βροῦμε τὸ πλήρωμα τῆς ζωῆς.

Εκ της ιερας μητροπολεως