• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 
 
 

«Τα δωρα του Αγιου Πνευματος»

«Ἐάν τις διψᾶ ἐρχέσθω πρός μέ καί πινέτω». Aὐτά τά λόγια ἀπηύθυνε ὁ Χριστός πρός τούς Ἰουδαίους τήν τελευταία μέρα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Ἡ πεντηκοστή ἡμέρα μετά τό Πάσχα, σημαίνει τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο καί τήν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Νόμος τοῦ Μωυςῆ ἄν καί δόθηκε ἀπό ἀγάπη καί φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιά τό λαό του, στάθηκε ἀνήμπορος νά συμπαρασταθεῖ στήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ πού ἔρχεται τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς γιά νά παραμείνει ὁ καθοδογητής τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «ὕδωρ ζῶν» πού ξεδιψᾶ τόν ἄνθρωπο καί τοῦ προσφέρει ζωή.

Τί εἶναι ὅμως τό Ἅγ. Πνεῦμα; Πῶς μποροῦμε νά συνειδητοποιήσουμε τήν παρουσία του καί τά δῶρα του; Τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν εἶναι ἀντικείμενο θεολογικῶν στοχασμῶν, ἀλλά κυρίως καί κατ’ ἐξοχήν ὑποκείμενο ζωῆς, εἶναι «ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός», εἶναι «αὐτάγαθον καί πηγή ἀγαθότητος», «ζωή καί ζωοποιοῦν». Πάνω ἀπό τίς λεπτολόγες δογματικές διατυπώσεις, πού γιά τούς πολλούς εἶναι ἄγνωστες καί ἀπρόσιτες, βρίσκεται ἡ ἀγαθοποιός καί ζωοποιός ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό Πνεῦμα εἶναι ἡ ἐγγύηση τοῦ Θεοῦ γιά τό ἐλπιδοφόρο μέλλον πού ἀναμένει τόν κάθε πιστό, ἐφόσον αὐτό εἶναι ἡ ἀπαρχή, ὁ πρῶτος καρπός, ἡ πρόγευση τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.

Τούς καρπούς τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἀπαριθμῶντας ὁ Ἀπ. Παῦλος στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή, γράφει: «Ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐστίν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια». Τά ἐκδηλώματα αὐτά ἀποτελοῦν τήν σφραγίδα τοῦ χριστιανοῦ, τά γνωρίσματα τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου, τά χαρακτηριστικά τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τό Ἅγίο Πνεῦμα δέν εἶναι λοιπόν θεωρία, ἀλλά κάτι πολύ πιό συγκεκριμένο καί ἁπτό, εἶναι ἡ καινούρια ζωή πού προσφέρει ὁ Χριστός στήν ἀνθρωπότητα. Ἡ ζωή αὐτή χαρακτηρίζεται ὄχι ἀπό τό μῖσος πού σκοτώνει τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἀπό τήν ἀγάπη πού ἐξυψώνει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ὄχι ἀπό τήν κατήφεια καί τό φόβο τῆς μελλοντικῆς τιμωρίας, ἀλλά ἀπό τήν χαρά τῆς τωρινῆς καί ἀναμενόμενης λυτρώσεως, ἀπό τήν εἰρήνη πρός τό Θεό, πρός τόν συνάνθρωπο , πρός τόν ἑαυτό μας.

Ὅπου κυριαρχεῖ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ ὑπάρχει καί ἡ πραγματική ἐλευθερία , ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία πού ἐλευθερώνει ἀπό τό νεκρό τύπο τοῦ Νόμου , ἀπό τή φθορά , ἀπό τό θάνατο, ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ ἐλευθερία τοῦ Πνεύματος πού εἶναι ἡ ζωή , «ὕδωρ ζῶν» προσφερόμενο δωρεάν καί κατά χάρη στό διψασμένο γιά ζωή ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ