ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 21ης Αὐγούστου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐκόμισε εἰς τόν πρός ἐγκαινισμόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Μέσσης ἐντός ἀργυρᾶς λειψανοθήκης ἀποτμήματα τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων Πατέρων, τά ὁποῖα μετά τήν προβλεπομένην ἀκολουθίαν ἀπέθεσε ἐπί τῆς Ἀγίας Τραπέζης καί ἀκολούθως ἐψάλη ὁ ἑσπερινός τῶν Ἐγκαινίων.

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 22ας Αὐγούστου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐχοροστάτησε στόν μνημονευθέντα Ἱερόν Ναόν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί ἀκολούθως ἐτέλεσε τά Ἐγκαίνια ἐπεξηγῶν παραλλήλως τά γενόμενα καί μετά ταῦτα προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας.

Κατά τήν προσλαλιᾶν του πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἐπεσήμανε τήν ἀξίαν τῶν Ἐγκαινίων στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν πιστῶν, ἐνῶ πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπένειμε στόν ἄμισθο Ἐφημέριο τῆς Μέσσης π. Γεώργιο Σιαφάκα τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου, ἀφοῦ προηγουμένως ἐξῆρε τήν ὑποδειγματικήν καί ἀφοσιωμένην διακονίαν του καί τόν ζῆλον του διά τήν πνευματικήν οἰκοδομήν τῶν πιστῶν, ἀλλά καί τήν ἀνακαίνισιν καί τόν ἐξωραϊσμόν τοῦ τε Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τῶν Παρεκκλησίων, εὐχήθηκε δέ τήν διά πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου συνέχισιν τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος πρός τόν τελειωτήν Ἰησοῦν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως