• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 
 
 

Π ρ ὸ ς

Τὸν Ἐξοχώτατον

Ὑπουργὸν Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἐνημέρωσης

κ. Νίκο Παππά

Εἰς Ἀθήνας.

 

κ. Ὑπουργέ,

Ἐν συνεχείᾳ τῆς πρό δύο περίπου ἐτῶν ἐπιστολομιαίας παρεμβάσεως τοῦ ὑπογράφοντος πρός τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, περί τῆς δωρεάν προσβάσεως στά ἑλληνικά δορυφορικά κανάλια τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Κίζαρι τῆς ἡμετέρας Ἐπαρχίας καί τῆς ἐπιτευχθείσης τοιαύτης, διά τῆς παρούσης σπεύδω ὄπως ἐκφράσω τάς εὐγνωμόνους εὐχαριστίας τάς τε προσωπικάς καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν εὐμενῆ ταύτην ἀντιμετώπισιν τοῦ ὅλου θέματος, δι’ ἧς διεφάνη διά μίαν εἰσέτι φοράν ἡ φιλοτιμία καί ἡ εἰλικρίνειά Σας ἔναντι τοῦ λαοῦ καί ἰδιαιτέρως τοῦ παροικοῦντος εἰς τήν ἐσχατιὰν τῆς Ἑλλάδος καί μάλιστα εἰς τήν εὐαίσθητον ταύτην περιοχήν.

Εὐχαριστοῦντες καί αὐθις καί ἐπικαλούμενοι πᾶσαν παρά Κυρίου εὐλογίαν πρός ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς προσφορᾶς Σας εἰς τό δύσκολον καί εὐθυνοφόρον ἔργον Σας, διατελοῦμεν˙

 

Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ