4ο ΓΕΝΙΚΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Χάριτι Θεοῦ διοργανώθη καί  ἐφέτος διά τετάρτην συνεχῆ χρονιάν μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος Γενικόν Ἱερατικόν Συνέδριον, τοῦ ὁποίου προστάτης ἀνεκηρύχθη ὁ Ἁγιος Ἱερομάρτυς Κύριλλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Στ΄, ὁ Ἀδριανουπολίτης.

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης τοῦ Μεγάλου Κανόνος, 11ης Ἀπριλίου 2019, ἐτελέσθη Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, συλλειτουργούντων πολλῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας τήν διακονίαν τοῦ λόγου ἀνέλαβε ὁ προσκεκλημένος ὁμιλητής τοῦ Συνεδρίου Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτης Σκαλτσής, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε διά τήν ἑρμηνευτικήν σπουδαιότητα τοῦ μοναδικοῦ ὑμνογραφικοῦ κειμένου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, διά τόν ὀραματιστήν Ἐπίσκοπον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί ἐπ’ ὁλίγον διά τόν ἱερομάρτυρα Ἅγιον Κύριλλον τόν Στ΄, ἀνεφέρθη δέ καί σέ σύγχρονα θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν ποιμαντικήν διακονίαν τῶν Κληρικῶν.

Μετά τήν Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν καί πρό τῆς ἀπολύσεως αὐτῆς ἀνεπέμφθη μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν Ἀρχιερατευσάντων, Ἱερατευσάντων καί Διακονησάντων ἀπό ἀρχῆς μέχρι καί τῶν ἐσχάτων εἰς τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν.

Μετά ταῦτα, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ καί Βιοτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου ἐκηρύχθη ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου τῆς κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν τοπικῆς Ἐκκλησίας κ. Παντελεήμονος ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τοῦ 4ου Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου, ἀφού προηγουμένως εὐχαρίστησε τόν προφρόνως ἀνταποκριθέντα στήν πρόσκλησιν τοῦ Ἐπισκόπου ἐπίσημον ὁμιλητήν, Ἐλλογιμώτατον Ακθηγητήν καί Πρόεδρον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτην Σκαλτσήν, ὁ ὁποῖος ἀνέπτύξε τό θέμα: «Τά Λειτουργικά – Τελετουργικά τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος».

Μετά τήν ἐνδιαφέρουσαν εἰσήγησιν, ἀντηλλάγησαν ἐρωτήματα καί προβληματισμοί μεταξύ τῶν Ἱερέων καί τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ – εἰσηγητοῦ, ἐνῶ οἱ ἐμπειρίες πού ἀποκόμισαν οἱ συμ-μετέχοντες, θά βοηθήσουν ὅλους ἀναμφιβόλως εἰς τήν εὐχερεστέραν ἐπιτέλεσιν τῶν ποιμαντικῶν τους καθηκόντων.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

πατήστε   ΕΔΩ  για περισσότερες φωτογραφίες