25 Μαϊος 2022

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διὰ τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῶν Μνημείων προέβη εἰς τὴν ἠλεκτρονικήν ἀνάρτησιν τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἡμερίδος μὲ θέμα : «Κίνδυνοι τῶν Χριστιανικῶν Μνημείων στὴ σημερινή ἐποχή».    

Ὡσαύτως καὶ διὰ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν προέβη εἰς τὴν ἠλεκτρονικήν ἀνάρτησιν τῶν πραγματοποιηθεισῶν Ἐκθέσεων ὑπό τοῦς τίτλους : «Εἰκόνων Τέχνη» καὶ «Ὑπέρ Πίστεως καὶ Πατρίδος - Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821», συνοδευομένων ὑπό πλουσίου ὀπτικο­ακουστικοῦ ὑλικοῦ.

Τὸ ὡς ἀνω ὑλικό εἶναι διαθέσιμο εἰς τὸν ἐπίσημον ἱστότοπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος : www.ecclesia.gr καὶ στοὺς ἱστοτόπους τῶν ὡς ἄνω διλαμβανομένων Ἐιδικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν :

α. https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/monuments/monuments.htm

β. https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/academy/academy.htm