ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18ῃ

 
 
 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 1821

 

 

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Διπλή ἑορτή πανηγυρίζουμε σήμερα, ἐκκλησιαστική καί ἐθνική, πνευματική καί ἱστορική. Ἀπό τήν μία ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, πού ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου τῆς Θείας οἰκονομίας καί τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, διά τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ Πολιτεία τιμᾶ τήν ἐπέτειο τῆς ἔναρξης τῆς ἐθνικοαπελευθερωτικῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821, ἡ ὁποία μετά ἀπό πολλούς ἀγῶνες καί πορεία τρικυμιώδη ὁδήγησε τό 1830 στή σύσταση τοῦ πρώτου ἐλεύθερου Ἑλληνικού κράτους, ἀποτελώντας τήν ἀπαρχή τοῦ αὐτόνομου ἐθνικοῦ καί πολιτικοῦ μας βίου. Ὁ διπλός αὐτός ἑορτασμός, στά πλαίσια μάλιστα τῆς συναλληλίας πού χαρακτηρίζει τίς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας στόν τόπο μας, συνετέλεσε ὥστε στήν ψυχή τοῦ λαοῦ μας ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου νά ἀποτελεῖ βασικό ἑορτολογικό ὁρόσημο, μία πανήγυρη μέ πολλά καί ποικίλα μηνύματα, ἰδιαιτέρως ἀγαπητή ἀπό τούς συνανθρώπους καί συμπατριώτες μας.

           Εἶναι στ’ ἀλήθεια μία ἀπολύτως ταιριαστή συμφωνία, ἡ σύμπτωση τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν δύο ἐπετείων τήν ἴδια ἡμέρα. Κι αὐτό ἐπειδή καί οἱ δύο, ἀπό διαφορετική πλευρά ἡ καθεμιά, ἀπετέλεσαν ἐπαναστατικά ὁρόσημα στή ζωή μας, τήν προσωπική καί τή συλλογική.

 Μέ τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου καί τή σάρκωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, φανερώθηκε στόν κόσμο μέ πραγματικά ἐπαναστατικό τρόπο ἡ ἀνατρεπτική τῆς ἁμαρτίας ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού πέρα ἀπό κάθε ἀνθρώπινη λογική ἔστειλε ἀνάμεσά μας τόν Υἱό Του, νά φορέσει τήν χοϊκή ἀνθρώπινη σάρκα, νά πάθει καί νά πονέσει κατ’ ἄνθρωπον, καί νά ἀναστηθεῖ κατά Θεόν, φωτίζοντας τή ζωή μας καί δείχνοντάς μας τόν δρόμο γιά τή σωτηρία καί τή θέωση, γιά τήν ἐπιστροφή στόν ἀπωλεσθέντα, λόγῳ τῆς ἁμαρτίας καί τῆς παρακοῆς τοῦ Θείου θελήματος Παράδεισο. Μέ τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 πάλι, τήν ἀντίθετη σέ κάθε λογική ἀτομικοῦ συμφέροντος, τήν ἐξ ἀρχῆς πολεμουμένη ἀπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις καί τούς ἰσχυρούς τῆς ἐποχῆς, τήν ἡρωϊκή ἀλλά παντελώς στερούμενη μέσων καί δυνατοτήτων, διατρανώθηκε στόν κόσμο ἡ δύναμη τοῦ Γένους καί ἡ ἀκατάβλητη θέληση τῶν προγόνων μας νά ζήσουν ἐλεύθεροι, ἀλλά καί ἡ διάθεσή τους νά ὑποστοῦν κάθε εἴδους θυσία γιά νά διεκδικήσουν τήν ἐλευθερία πού εἴχαν ἐπί αἰῶνες στερηθεῖ.

           Συγκινοῦν τόν λαό μας οἱ δύο αὐτές ὄψεις τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, γιατί σχετίζονται μέ τήν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας, γιά τήν ὁποία τόσο ἑλληνικό αἷμα ἔχει χυθεῖ ἀνά τούς αἰῶνες. Μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό τήν πτωτική κατάσταση ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, φέρνοντας κοντά μας τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, καί δρομολογώντας τά μοναδικά καί κοσμοσωτήρια γεγονότα πού ὁδήγησαν τά βήματά Του στό Σταυρό καί στήν Ἀνάσταση, μέσω τῆς ὁποίας λυτρωθήκαμε ἀπό τή φθορά καί τόν θάνατο τῆς ἁμαρτίας. Μᾶς ἐλευθέρωσε ὅμως καί ἀπό τήν δουλεία ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821, τῆς ὁποίας ἡ ἔναρξη ἑορτάζεται σήμερα, καί ἡ ὁποία ὁδήγησε τό Γένος μας στή λύτρωση μέσω τῆς θυσίας καί στήν ἀνάσταση τοῦ αὐτόνομου πολιτικοῦ βίου, πού ὑπῆρξε βεβαίως τό κρηπίδωμα γιά τήν οἰκοδόμηση τοῦ σημερινοῦ ἐλεύθερου καί ἀνεξάρτητου Ἑλληνικοῦ κράτους. Γι’ αὐτό καί ὁ λαός μας ἑορτάζει ὁλόψυχα τήν σημερινή θρησκευτική καί ἐθνική ἑορτή, γι’ αὐτό καί στήν τελετουργική μας πρακτική καί στήν δημόσια ζωή μας, ἐκκλησιαστική καί πολιτική, ἔχουν συνδεθεῖ στενά ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου μέ τήν ἔκρηξη τῆς ἐπανάστασης.

             Ὁ διπλός αὐτός ἑορτασμός, μέ τά πνευματικά καί ἐθνικά μηνύματά του, καθίσταται ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρος στή σημερινή δύσκολη καί κρίσιμη συγκυρία πού περνᾶ ὁ λαός μας. Γι’ αὐτό ἡ σημερινή ἐπέτειος, πού ἑορτάζεται σέ ἕνα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, ἐν μέσῳ μιᾶς πρωτοφανοῦς πνευματικῆς, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ νά ξεθεμελιώσει καί νά διαλύσει τήν ἑλληνική κοινωνία, εἶναι εὐκαιρία νά στοχαστοῦμε πώς τό πνευματικό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς ἀλλά καί οἱ ἀρχές τῶν προγόνων μας τοῦ 1821  θά μποροῦσαν νά μᾶς ἐμπνεύσουν σήμερα. 

  Ἀπό τή σημερινή διπλή ἑορτή μποροῦμε νά διδαχθοῦμε τήν πίστη, τήν ὑπακοή καί τήν ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί τήν ἀφοσίωση στά ἰδανικά καί τίς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀξιοπρέπειας καί τῆς ἀγωνιστικότητας.

  Μποροῦμε νά ἀντλήσουμε ἕνα ὑπόδειγμα ζωῆς, πού θά μᾶς εἶναι χρησιμότατο στόν καθημερινό ἀγώνα μας, σήμερα πού ἡ ἀνθρωπότητα βυθίζεται καί πάλι στό βόρβορο τῆς ὑλοκρατίας, τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό Πατέρα, ἐνώ παραλλήλως στήν πατρίδα μας οἱ παραδοσιακές ἀξίες τοῦ Γένους  βάλλονται καθημερινά καί ἀντιμετωπίζουν ὁλοφάνερο τόν κίνδυνο τοῦ ἀφανισμοῦ. Μέ πίστη στό Θεό καί τήν παράδοση τοῦ Γένους μας, στήν ἐθνική, θρησκευτική καί πολιτισμική μας ταυτότητα μποροῦμε γιά μία ἀκόμη φορά νά ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες καί νά παραδώσουμε στούς ἀπογόνους μας μία πατρίδα δυνατή, ἐλεύθερη, ἀνεξάρτητη καί ἀξιοπρεπή, ἀλλά καί ἕνα ἀγωνιστικό ὑπόδειγμα ζωῆς καί δράσης.

Γι’ αὐτό, ἄς ἐντρυφήσουμε ὅλοι στά μεγάλα καί σημαντικά γεγονότα πού σήμερα ἑορτάζουμε, καί ἄς ἰκετεύσουμε τόν Ἅγιο Θεό νά μᾶς χαρίζει ὑπομονή, καρτερία, πίστη καί θέληση, ὥστε νά ξεπεράσουμε καί τίς παροῦσες δυσκολίες νικητές, ὅπως πάντοτε συνέβαινε μέ τό Γένος μας, ὅταν τό σκέπαζε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί τό διέκρινε ἡ ἀφοσίωση στήν παράδοση καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

 

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα σέ ὅλους!

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος σκέπη καί προστασία μας!

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

 

                                                                                                                                   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

      Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

     ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ