• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 22ας Σεπτεμβρίου 2014, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐδέχθη τήν ὑψηλήν ἐπίσκεψιν τῆς Σεπτῆς Κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος διῆλθε ἐκκινών ἀπό τό Διδυμότειχον, τήν Ἀλεξανδρούπολιν καί κατέληξεν εἰς τήν πόλιν τῆς Ξάνθης.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ὑπεδέχθη τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς τήν εἴσοδον τῆς πόλεως, ἐνῶ εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς προϋπήντησε τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην ἐκ προσώπου τῆς Κυβερνήσεως ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Ἀλέξανδρος Δερμετζόπουλος, ὁ Ἀτιπρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου κ. Γεώργιος Καλαντζής, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, ὁ Ἀνώτερος Διοικητής Φρουρᾶς, ὁ Γενικός Ἀστυνομικός Διευθυντής Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης, οἱ Βουλευταί τοῦ Νομοῦ, ὁ Μουφτής Κομοτηνῆς, οἱ τοπικοί ἄρχοντες καί ἐκπρόσωποι τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων καί σωματείων τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως.
Τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα προσεφώνησε ἀρχικῶς ὁ Δήμαρχος Κομοτηνῆς κ. Γεώργιος Πετρίδης καί ἀντιφώνησε ὁ Παναγιώτατος. Ἀκολούθως, ἐσχηματίσθη πομπή ἕως τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ὁπότε ἐψάλη δοξολογική δέησις, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων προσεφώνησε τόν πρῶτον τῆς Ὀρθοδοξίας Ἱεράρχην εἰς τόν ὁποίον υἱϊκῶς ἐπέδωσε ἐκ προσώπου πάντων Ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον μεθ’ εἰκόνος τῆς Θεομήτορος, ἀντίγραφον ὑπαρχούσης εἰκόνος ἐκ τῶν σεμνείων τῆς πίστεώς μας εἰς τό Παπίκιον Ὄρος.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπηύθυνε λόγον οἰκοδομῆς καί ἐπιστηριγμοῦ ἐπιδαψιλεύσας τάς εὐχάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τάς Πατριαρχικάς εὐλογίας εὐχαριστήσας διά τήν δοχήν καί τάς ἐκδηλώσεις ἀφοσιώσεως καί σεβασμοῦ πρός τόν ἱερόν θεσμόν.
Μετά ταῦτα, ἅπαντες μετέβησαν εἰς τήν ἐπίσημον αἴθουσαν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ὅπου ὁ Παναγιώτατος ἀνηγορεύθη ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Γλώσσης, Φιλολογίας, Πολιτισμοῦ Παρευξεινίων Χωρῶν.
Τό πρωΐ τῆς Τρίτης, 23ης Σεπτεμβρίου 2014, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης προέστη τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως ὅπου ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς καί ἐνισχυτικούς τῆς διακονίας τῶν Ἐφημερίων, τούς ὁποίους προέτρεψε να συνεργάζονται ἁρμονικῶς μετά τοῦ Ἐπισκόπου.
Μίαν ὥραν ἀργότερον, πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου διεξήχθη μουσική ἐκδήλωσις παραδοσιακῶν τραγουδιῶν ἀπό μαθητάς τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς, ἐνῶ παρέστησαν ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν τῆς δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη εἰς τήν ἕδραν τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας – Θράκης ὅπου ἐγένετο δεκτός ἀπό τόν Περιφερειάρχην κ. Γεώργιον Παυλίδην καί τά μέλη τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου, καθώς καί τό πολιτικόν προσωπικόν, ἐνῶ προσετέθη ὁ Ἐξοχώτατος Ὑπουργός Μακεδονίας καί Θράκης κ. Γεώργιος Ὀρφανός.
Ἐν συνεχεία, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Μαρωνείας, ὅπου ἐγένετο δεκτός ἀπό τόν Δήμαρχον Μαρωνείας – Σαππῶν κ. Ἰωάννην Σταυρίδην, ὁ ὁποίος καλωσόρισε τόν Παναγιώτατον, ἐνῶ οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τοῦ προσέφεραν γλυκίσματα καί παραδοσιακά ἑδέσματα.
Εἰς τήν παραθαλασσίαν περιοχήν τῆς Μαρωνείας μετέβη ὁ Παναγιώτατος μετά της συνοδείας του, προκειμένου νά θεμελιώσῃ τάς νέας ἐγκαταστάσεις τῶν μαθητικῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπου μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐτέθη ὑπό τῶν σεπτῶν χειρῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὁ θεμέλιος λίθος ἐνῶ ἐξεφωνήθησαν οἱ προσήκοντες λόγοι μετ’ εὐχαριστιῶν.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Παναγιώτατος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος μετέβησαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστοῦ τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητος ὅπου συναντήθησαν μετά τοῦ Πατριάρχου τῶν Ἀρμενίων κ. Ἀράμ τοῦ Α΄ καί ἀντηλλάγησαν εὐχές.
Τελευταῖος προορισμός τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Ἐπαρχίαν μας ὑπῆρξεν ἡ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἰάσμου, ὅπου ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ἐγένετο δεκτή ἀπό τόν Ἱερόν Κλῆρον, τούς τοπικούς ἄρχοντας καί τόν Λαόν, ἐνῶ προσεφώνησε καταλλήλως ὁ Δήμαρχος Ἰάσμου κ. Καδή Ἰσμέτ καί ἀντιφώνησε ὁ Παναγιώτατος ἐπισημάνας τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, ἐνῶ ηὐχήθη ὑπέρ τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως, ἡ ὁποία μάλιστα ἀποτελεῖ ἀξιομίμητον παράδειγμα.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ἀνεχώρησε διά τήν ὅμορον Ἱεράν Μητρόπολιν Ξάνθης καί Περιθεωρίου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως