Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό Σάββατο, 18ῃ Ὀκτωβρίου 2014, κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2958 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συμφώνως πρός τήν ὁποῖαν ἡ ἑβδομάς ἀπό 11ης ἕως 18ης Ὀκτωβρίου ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἑβδομάς ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος, μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος καί συνεργασία μετά τοῦ τοπικοῦ Γραφείου Αἰρέσεων, προσεκλήθη ὁ Ὁσιολογιώτατος Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Θεολόγος – Συγγραφέας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ ἀπειλή τῶν σύγχρονων Αἰρέσεων».
Σέ μία μεστή περιεχομένου ὀμιλία, ὁ π. Ἀρσένιος διετύπωσε τά σχετικά μέ τίς Αἰρέσεις ἤ Σέκτες φαινόμενα καί ἀνέπτυξε τήν σχετικήν ἐπιχειρηματολογίαν, παραθέτοντας παραδείγματα σύγχρονων φαινομένων σέ Ἑλληνικό, Εὐρωπαϊκό καί Παγκόσμιο ἐπίπεδο.
Ἀνέφερε, ἐπίσης, τίς αἰτίες πού καταφεύγουν οἱ Χριστιανοί σέ αὐτές, ἐπισημαίνοντας ὅτι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Σεκτῶν δέν ἀποτρέπουν τούς πιστούς ἀπό τόν ἐκκλησιασμό, ἀλλά τό σημαντικό εἶναι ὅτι τούς ἀλλοτριώνουν τό φρόνημα.
Στή συνέχεια, ἀνεφέρθη στή σχετική νομολογία καί ἀπαρίθμησε τίς Σέκτες καί τά πρεσβεύω τους, ἐνῶ συνεβούλευσε τόν τρόπο ἀντιμετωπίσεως αὐτῶν.
Ὁ π. Ἀρσένιος συνέστησε ὅτι τό ὅλο θέμα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρέπει νά τό ἀντιμετωπίσῃ ποιμαντικά, ἐνεργοποιῶντας τήν κατήχηση καί ἐφαρμόζοντας ὅσα ἡ παράδοση τῶν Πατέρων κελεύει, ὥστε οἱ Χριστιανοί μας νά μήν ἀναζητοῦν τόν ἀληθινό Θεό σέ κάποιο ‘’Χριστό’’ πού οἱ Σέκτες παρουσιάζουν, ἀλλά στό Θεάνθρωπο Ἰησοῦ, τό Μεσσία καί Λυτρωτή καί κλείνοντας ἐπανέλαβε τό Ἁγιογραφικό: ‘’Γεύσασθε καί Ἴδετε ὅτι Χριστός ὁ Κύριος’’.
Νά σημειωθῇ ὅτι ἡ ὀμιλία ἔλαβε χώρα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς, παρουσίᾳ πλήθους ἀκροατῶν καί ἐπηκολούθησε μετά τήν εἰσήγηση ἐποικοδομητική συζήτησις.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως