ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς διοργανώνει καί θά λειτουργήσῃ ἀπό 18ης Νοεμβρίου 2014 ταχύρρυθμον πρόγραμμα ἐπιμορφώσεως μέ θέμα: «Δυσλεξία καί Ἐκπαίδευσις – Προσεγγίσεις καί Τεχνικές Ἀντιμετωπίσεως», διαρκείας δύο (2) μηνῶν.
Τό Ἐπιμορφωτικόν Πρόγραμμα Ἐπιμορφώσεως (ΕΠΕ) περιλαμβάνει τά κυριότερα θεωρητικά, μεθοδολογικά καί ἐρευνητικά ζητήματα πού θέτουν οἱ μελέτες διά τήν δυσλεξίαν.
Πρόκειται δι’ ἕν Πρόγραμμα Ἐπιμορφώσεως, τό ὁποῖον συνθέτει τήν Εἰδικήν Ἀγωγήν καί Ἐπαίδευσιν μέ τήν ἔρευνα καί ἐξετάζει μέ ὁλοκληρωμένον τρόπον ὅλους τούς τομεῖς πού ἀφοροῦν εἰς τήν ἐκπαίδευσιν τῶν παιδιῶν μέ δυσλεξία.
Διδάσκων τοῦ Προγράμματος Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀπόστολος Καβαλιώτης, Δρ. Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς καί Ψυχολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τά μαθήματα θά γίνωνται στό ἀμφιθέατρο τοῦ Μουσικοῦ Γυμνασίου Κομοτηνῆςκάθε Τρίτη καί ἀπό ὥρας 16:00 ἕως 19:00.
Μετά τό πέρας τοῦ Προγράμματος θά δοθοῦν εἰς τούς συμμετέχοντας σχετικαί Βεβαιώσεις.
Οἱ ἐγγραφές θά πραγματοποιοῦνται εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπί τῆς ὁδοῦ Σισμάνογλου 18 ἀπό τῆς 20ης Ὀκτωβρίου ἕως 17ης Νοεμβρίου, ἀπό Δευτέρα ἕως Παρασκευή καί κατά τίς ὥρες ἀπό 9:00 π.μ. ἕως 14:00 μ.μ. καί μέ ὑπεύθυνον ἐπικοινωνίας τόν κ. Ἰωάννην Θερμόν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως