ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Η Αισιοδοξια Του Χριστιανικου Μηνυματοσ»

Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ὁ Χριστὸς ἀπευθύνεται στὸν παράλυτο τῆς Καπερναοὺμ λέγοντας: «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου». Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ὁ σωματικὰ ἀσθενὴς ζητᾶ γιατρειὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Χριστὸς τοῦ προσφέρει ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες.

Ὁ Χριστός δέν πολέμησε μόνο τήν ἀρρώστεια τῆς ψυχῆς, ἀντιμετώπισε καί τήν ἀρρώστεια τοῦ σώματος. Ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη, μέχρι σήμερα ἡ ἀρρώστεια δέν σταμάτησε, οὔτε ἡ φθοροποιός ἐπίδραση της στό ἀνθρώπινο σῶμα.

Διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀναπτύχθηκε ἰδιαίτερα ἡ ἰατρική. Ἀτελὴς τὰ χρόνια ἐκεῖνα. Σήμερα, ἱκανὴ νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ τὶς γνώσεις της καὶ τὰ σύγχρονα τεχνικὰ μέσα πολλὲς ἀπ’ τὶς πιὸ δύσκολες καταστάσεις. Στὴ διάθεσή της τὰ σύγχρονα νοσοκομεῖα καὶ τὰ πολλὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης.

Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸ ἀνθρώπινο γένος. «Αὐτός ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ». Ὁ Δημιουργός μὲ τὴν πανσοφία καὶ τὴν ἀπέραντη δύναμη, ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἐπιστήμη, γιὰ νὰ χαίρονται τὰ θαυμαστά Του ἔργα καὶ νὰ Τὸν δοξάζουν.

Μιὰ δεύτερη διαπίστωση εἶναι πὼς οἱ δυνατότητες τῆς ἰατρικῆς ἔχουν τὰ ὅριά τους. Καὶ ἐδῶ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ προσθέσουμε τὴν τρίτη διαπίστωση. Πιὸ πάνω ἀπ’ τὴν ἀνθρώπινη ἐπιστήμη στέκεται ὁ παντοδύναμος Θεός. Αὐτός, χωρὶς νυστέρια καὶ φάρμακα μπορεῖ νὰ «ἐγείρῃ τὸν ἄνθρωπο ἐκ κλίνης ὀδύνης αὐτοῦ».

«Καί περιῆγεν ὅλην τήν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς…θεραπεύων πᾶσαν νόσον». Μὲ μιὰ ὅμως προϋπόθεση, τὴν πίστη. Ἔπρεπε οἱ ἄρρωστοι ποὺ θὰ πήγαιναν σ’ Αὐτὸν νὰ ἔχουν θερμὴ καὶ ἀκλόνητη πίστη. Πίστη στὴν ἀγάπη Του, στὴν παντοδυναμία Του, στὴ θεία Του ἀποστολή.

Ὅταν παραδίνεται κανεὶς στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ γαληνεύει, παίρνει νέα δύναμη γιὰ νὰ ὑπομείνει καὶ τὶς πιὸ δύσκολες διαδικασίες θεραπευτικῆς ἀγωγῆς μὲ καρτερία καὶ ἐλπίδα. Πολὺς λόγος ἔγινε τελευταία σχετικὰ μὲ τὴ μεταφορὰ τοῦ Τιμίου Λειψάνου τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας σὲ μεγάλα νοσοκομεῖα τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ παρουσία τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου δὲν εἶχε σκοπὸ νὰ ὑποκαταστήσει τοὺς γιατρούς, ἀλλὰ ὡς ὁρατὴ φανέρωση τῆς θείας Χάριτος καὶ σημεῖο τῆς νίκης κατὰ τῆς φθορᾶς, μεταφέρθηκε γιὰ νὰ ἐνισχύσει τοὺς ἀσθενεῖς στὴ δύσκολη αὐτὴ στιγμὴ τῆς ζωῆς τους.

Ἀδελφοὶ ἄρρωστοι καὶ πονεμένοι, προσέξτε αὐτὴ τὴν ἀλήθεια. Δὲ θὰ ἐγκαταλείψουμε βέβαια τὸ γιατρό. Γιατὶ «αὐτὸν ἔκτισεν Κύριος». Ἀλλὰ πάνω ἀπὸ αὐτὸν θὰ βάλουμε τὸν παντοδύναμο Θεό.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ