ΣΥΝΑΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 19ης Ὀκτωβρίου 2016 καί ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος ἐπραγματοποιήθη σύναξις Κληρικῶν διακονούντων τό Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων μεριμνών διά τόν καταρτισμόν τῶν πνευματικῶν προσεκάλεσε πρός τοῦτο τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Κωνσταντῖνον Καραϊσαρίδην, Καθηγητήν Λειτουργικῆς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἅμα δέ καί ἔμπειρον πνευματικόν.

Ἀρχικῶς ὁ Ποιμενάρχης τῆς κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν τοπικῆς Ἐκκλησίας προσεφώνησε τόν ὑψηλόν προσκεκλημένον, τόν ὁποῖον παρουσίασε στό σύλλογο τῶν Κληρικῶν καί τόν εὐχαρίστησε διά τόν κόπον τοῦ ταξιδίου καί τόν παρεκάλεσε νά καταθέσῃ τούς καρπούς τῆς σοφίας καί τῆς γνώσεώς του πρός οἰκοδομήν τῶν ἱερέων – πνευματικῶν καί δι’ αὐτῶν πρός ψυχικήν ὠφέλειαν τῶν ἐξομολογουμένων.

Ἀκολούθως, ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα διά τήν τιμητικήν πρόσκλησιν, ἀνεφέρθη στούς παλαιούς δεσμούς γνωριμίας μετ’ αὐτοῦ καί ἐν συνεχείᾳ παρουσίασε στούς Κληρικούς τήν εἰσήγησίν του μέ θέμα: «Ἡ ἁμαρτία, οἱ Πνευματικοί καί τό ἔργο τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας – Ἐξομολογήσεως».

Μετά τήν ἐμπεριστατομένην ἀπό πάσης ἐπόψεως εἰσήγησιν ἐπηκολούθησε ἀνταλλαγή σκέψεων καί ἐδόθησαν ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ ὀμιλητοῦ αἱ προσήκουσαι ὁδηγίαι.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως