ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ ΣΕ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προσωπικῶς, ἐκφράζουν πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον τόν Β΄ διά τήν συναντίληψιν καί ἀρωγήν Αὐτοῦ εἰς τό ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς ἀκριτικῆς μας Μητροπόλεως, ὡς καί εἰς τήν Μ.Κ.Ο. ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’, τάς θερμοτέρας εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην διά τήν ὁλόθυμον συμπαράστασίν των καί συγκεκριμένως διά τήν παραλαβήν τροφίμων πρός ἀνακούφισιν ἐμπεριστάτων οἰκογενειῶν ἐν τῷ πλαισίῳ σχετικῆς προγραμματικῆς συμβάσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μεθ’ Ἱερῶν Μητροπόλεων Θράκης καί Νήσων, ὥστε νά συνεχίζῃ ἀπροσκόπτως τό συντελούμενον ἔργον καί νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν μας.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως