ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 
 
 

Τήν 30ήν τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτους ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾷ ἐν συνάξει τήν μνήμην τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, οἱ ὁποῖοι τυγχάνουν προστᾶται καί ἔφοροι τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἑορτάζουσα πανηγυρικῶς τήν ἐπέτειον αὐτήν, διοργανώνει ἐφέτος τάς κατωτέρω ἐκδηλώσεις, εἰς τάς ὀποίας Σᾶς προσκαλεῖ ὅπως συμμετάσχετε, συμφώνως πρός τό κατωτέρω πρόγραμμα:

  • Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Κυριακήν, 29ην ανουαρίου 2017 καί περί ὥραν 19:00 ἀπογευματινήν, διοργανοῦται πανηγυρική ὁμιλία εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Κομοτηνῆς ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἰωάννου Μπάκα, μέ θέμα: «Οἱ Τρεῖς Ἱερᾶρχαι καί τό ἱεραποστολικόν ἔργον στήν ἐποχήν των».
  • Τήν Δευτέραν, 30ῆν Ἰανουαρίου 2017, θά τελεσθῇ πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὑπέρ ὑγιείας, προόδου καί φωτισμοῦ τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων εἰς τάς τρεῖς βαθμίδας Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Νομοῦ, τῇ συμμετοχῇ αὐτῶν, κατά τόν Ἐκκλησιασμόν, ὡς καί μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν Εὐεργετῶν τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν.
  • Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί περί ὥραν 11ην πρωϊνήν θά παρατεθῇ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δεξίωσις πρός τιμήν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν˙

 

Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ