ΙΕΡΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

 
 
 

 

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄ ἐπραγματοποιήθη ἱεραποδημία στούς Ἁγίους Τόπους, ἡγουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, συνοδευομένου ὑπό Κληρικῶν καί τεσσαράκοντα ἐπαρχιωτῶν αὐτοῦ, ἡ ὁποία  κατά τό διάστημα ἀπό 24ης ἕως 29ης Αὐγούστου 2017.

Τήν ἡμέραν τῆς ἀφίξεως τῶν προσκυνητῶν στά Πανάγια Προσκυνήματα, ἅπαντες προσεκύνησαν τον φρικτόν Γολγοθᾶν καί ἐν συνεχείᾳ τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον, μετέβησαν δέ ἀκολούθως στήν αἴθουσαν τῆς ἕδρας τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, ὅπου ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄, ἐγκαρδίως ἀπηυθύνοντος λόγους οἰκοδομῆς καί παρακλήσεως περικοσμήσαντος κατόπιν τόν Ἐπίσκοπον μετ’ Ἀρχιερατικοῦ Ἐγκολπίου, καί τούς μέν Κληρικούς μετά Σταυροῦ ἐπιστηθίου, τούς δέ λαϊκούς μετ’ εὐλογίας.

Ἀπό τήν ἐπομένην ἡμέραν ὁ δῆμος τῶν προσκυνητῶν ἀκολούθησε τόν ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου καί ἐπεσκέφθη μέχρι τῆς ἀναχωρήσεως ἀπό τήν Ἁγίαν Γῆν τό Θεοδέγμον σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ, τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Σάββα, τή Ναζαρέτ, τήν Κανᾶ, τό Θαβώρ, τό Σαραντάριον, τόν Ἰορδάνην ποταμόν καί τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ὡς καί τά προσκυνήματα ἐντός τῆς παλαιᾶς πόλεως.

Μέ τήν κανονικήν Πατριαρχικήν ἄδειαν καί εὐλογίαν ὁ Ποιμενάρχης τῆς κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν Ἐκκλησίας ἐτέλεσε δύο ἱεράς Ἀγρυπνίας στόν Πανάγιον Τάφον, μίαν ἐπίσης στόν φρικτόν Γολγοθᾶ, ἐνῶ μετέσχε τῶν ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου στή Γεσθημανῆ καί τήν ἡμέραν τῆς Κοιμήσεως καί Μεταστάσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου στήν πανηγυρικήν Πατριαρχικήν Θείαν Λειτουργίαν, προσηυχήθη δέ ὑπέρ ὑγιείας, προόδου καί εὐημερίας τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὡς καί τῆς Θράκης.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως