Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 52α ΠΑΣΧΑ Βιη΄ (2018)

 
 
 

Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

«Εὐχαριστήσωμεν οὖν τῷ Κυρίῳ τῷ διαβιβάσαντι ἡμᾶς τό πέλαγος τῆς νηστείας καί εἰς τόν λιμένα τῆς Αὐτοῦ Ἀναστάσεως ἀγαγόντι μετεὐθυμίας ἡμᾶς» (Συμεών Νέος Θεολόγος)

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τό Πάσχα, ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ πού ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, γίνεται ὅμως καθημερινά καί ἀέναα στίς ψυχές αὐτῶν πού γνωρίζουν τό μυστήριό της, γέμισε τίς καρδιές μας μέ χαρά καί ἄφατη ἀγαλλίαση.

Ποιός δέ χαίρεται καί δέν εὐφραίνεται μέ τήν νίκη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ; Δέν ἔγινε νικητής γιά τόν ἑαυτό Του, γιά δική Του χάρη, ἀλλά γιά μᾶς!

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος λέει: «Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος κατατρόπωσε τούς δυό πιό μανιασμένους ἐχθρούς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἀξίας: τό θάνατο καί τήν ἁμαρτία …. Ἐν Χριστῷ ὁ θάνατος δέν εἶναι σκοτεινή ἄβυσσος, ἀλλά γέννηση σέ μιά καινούργια ζωή, εἶναι ἐπιστροφή στήν πατρίδα μας καί ἡ Ἀνάστασή Του ἀποτελεῖ τό πιό κατάλληλο καί ἀλάθευτο φάρμακο ἐνάντια στήν ἁμαρτία ….».

Ἡ Ἀνάσταση εἶναι μιά ἀποκάλυψη τοῦ ἐλέους, τῆς δυνάμεως, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πού μᾶς ἀγαπᾶ χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς νά βεβαιώνεται ἀπό πρίν ὅτι ἐμεῖς θά Τοῦ ἀπαντήσουμε θετικά μέ τήν ἀγάπη μας, διότι ὁ Θεός «ἀρνήσασθαι ἑαυτόν οὐ δύναται». Δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ αὐτό πού εἶναι. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί». Αὐτή ἡ ἀγάπη Του μεταβάλλει τή μοναξιά καί τήν ἀπομόνωση σέ κοινωνία προσώπων καί γεφυρώνει τή διάσταση καί τό μίσος ἀκόμη καί στό πρόσωπο τοῦ ἐχθροῦ καί δημιουργεῖ ἀληθινή ζωή.

«Δυστυχῶς ὁ Θεός ἔχει νικήσει τόν θάνατο παντοῦ, ἀλλά στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ὁ θάνατος πρέπει νά νικηθεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο», σημειώνει ὁ π. Ἀντώνιος Σουρόζ.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέει: «Νά δέχεσθε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὅπως σᾶς ἀγάπησε ὁ Κύριος….».

Τούτη τή χαρμόσυνη μέρα, «τήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν», πού εἶναι ἡ ἀνατολή τῆς ὀγδόης ἡμέρας τῆς δημιουργίας, αἰώνιας καί ἀτελεύτητης, εὔχομαι πατρικῶς, ὅλοι μας οἱ πόθοι νά τρέφονται στήν ἀτμόσφαιρα αὐτῆς τῆς ἡμέρας, στό ὄραμα τῆς καθολικῆς ἀναστάσεως καί νά ἀνακαλύψουμε ὅτι: «Ναί ζοῦμε, ζούμε διά τῆς ζωῆς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ»!

 

Ἀδελφοί μου,

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μὲ διάπυρες εὐχὲς πρὸς τὸν ἀναστάντα Κύριον

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

    ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ