ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 139

 
 
 

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ὅπως ἔχετε πληροφορηθεῖ ἀπό τά Μέσα Ἐνημερώσεως δεινές πυρκαϊές ἔχουν πλήξει μέ ἰδιάζουσα σφοδρότητα τήν Ἀνατολική καί Δυτική Ἀττική, καθώς καί ἄλλες περιοχές τῆς Πατρίδος μας, συνεπείᾳ τῶν ὁποίων ἔχουμε θρηνήσει πολλά θύματα, ἀκόμα καταγράφονται ἀγνοούμενοι, ἐνῶ πολλές οἰκογένειες θρηνοῦν ἀθῶα θύματα.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία συμμεριζομένη τόν πόνον, τήν θλίψιν, τήν ὁδύνην, τήν ἀπελπισίαν πάντων, συμπαρίσταται προσευχητικῶς μέν πρός ἀνάπαυσιν τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων, ἐμπράκτως δέ διά τῆς ὑλικῆς συνδρομῆς χρημάτων πρός τίς οἰκογένειες τῶν πληγέντων διά τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἐνῶ ἤδη ἀπεστάλεισαν διά τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τά πρώτα χρήματα διά τήν προμήθειαν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης καί ποσίμου ὕδατος.

Ὅθεν, ἀπευθυνόμεθα πρός πάντας καί παρακαλοῦμεν, ὅπως: α) ἐνισχύσετε τήν δισκοφορίαν πού θά περιαχθῇ ὑπό τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων, β) προτρέψητε τούς οἰκογενεῖς σας ὅπως διαθέσουν αἷμα στό Γενικό Νοσοκομεῖο γιά τίς προκύπτουσες ἀνάγκες.

Ὑπακούοντες στήν Εὐαγγελικήν προτροπήν ὅτι: «ἀδελφός ὑπ’ ἀδελφοῦ βασταζόμενος ὡς πόλις ὀχυρά», ἄς ἀποδείξωμεν διά μίαν εἰσέτι φοράν τά φιλάνθρωπα αἰσθήματά μας προσευχόμενοι καί ὑπο-στηρίζοντες τό φιλανθρωπικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας μας, τό δέ ἄπειρον ἔλεος καί ἡ φιλανθρωπία τού Κυρίου μας εἴησαν μετά πάντων Ὑμῶν.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν˙

Μετά Πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ