Κ.Υ.Α. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19

 
 
 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 8309/Θ1/25.1.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι᾿ οὗ ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθη περί τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4992 νέας Κ.Υ.Α., ἐχούσης θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», διαβιβάζεται ὑμῖν συνημμένως ὧδε τό ὑπ᾿ ἀριθ. 186/τ.Β´/23.1.2021 Φ.Ε.Κ., εἰς ὅ ἐδημοσιεύθη ἡ ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Προσέτι, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐν τῷ ἄρθρῳ 3, παρ. ζ´ τῆς παρούσης Κ.Υ.Α. προβλέπεται ἡ μετάβασις εἰς χώρους λατρείας, συμπληρωθείσης ὑπό τοῦ ἐνδιαφερομένου τῆς σχετικῆς βεβαιώσεως κινήσεως (Βεβαίωσις τύπου Β´ forma.gov.gr) καί σημειωθείσης τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 5 περιπτώσεως μετακινήσεως ἤ ἀποσταλείσης τῆς ὡς ἄνω ὑπ᾿ ἀριθ. 5 περιπτώσεως μετακινήσεως διά τηλεπικοινωνιακοῦ μηνύματος (sms) εἰς τόν εἰδικόν ἀριθμόν 13033.

Ὡσαύτως, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος προτρέπει ὑμᾶς ὅπως συστήσητε εἰς τούς ὑφ᾿ ὑμᾶς Κληρικούς τήν τήρησιν τῶν διαλαμβανομένων ἐν τῇ ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. μέτρων, ἰδίᾳ κατά τά ὑπ᾿ αὐτῶν τελεσθησόμενα Μυστήρια Βαπτίσεων, Γάμων, ὡς καί Ἐξοδίων Ἀκολουθιῶν.

Ἐντολῇ και Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος