Έργο μητροπολεως

ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

 

‘’Τῆς δέ εὐποιΐας καί κοινωνίας μή ἐπιλανθάνεσθε, τοιαύταις γάρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός’’ (Ἐβρ. 13:16)

Ἡ ἐκ τῆς Εὐαγγελικῆς ἀληθείας ἀπορρέουσα μέριμνα διά τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς, ἡ φροντίδα πρός τούς ὁποίους θά ἀποτελέσῃ βασικό κριτήριο εἰς τήν μέλλουσαν κρίσιν ἀπό τόν Δικαιοκρίτην Κύριον, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔθεσε τόν κανόνα τῆς ζωῆς διά τοῦ λόγου Του:’’ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἐνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε’’, ἀποτελεῖ βασικόν ἄξονα τῆς εὐποιΐας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, ἡ ὀποία κατευθύνεται τούς τελευταίους ἕξ μῆνες ὑπό τοῦ νέου της Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος.

Τό κοινωνικόν αὐτό ἔργον συνίσταται εἰς τήν συμπαράστασιν τῶν ἐνδεῶν, ἀπόρων καί ἀνέργων συνανθρώπων μας, ἐκτείνεται δέ καί εἰς τούς νέους μέσα ἀπό προγράμματα καί ἐνασχολήσεις, ὥστε νά διδάσκονται καί νά παραδειγματίζονται ἀπό γνήσια πρότυπα καί παραδείγματα ὀρθοδόξου ζωῆς καί ἐμπειρίας.

Τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς συντελεῖται ὑπό τήν ἄγρυπνον καθοδήγησιν τοῦ Ἐπισκόπου Αὐτῆς, ἔχει ὅμως συγκυρηναίους τούς Ἐφημερίους, ἀλλά καί ἀπλοϊκούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι συνδράμουν οὐσιαστικά, ὑλικά καί ἠθικά, εἰς τό ἐπιτελούμενον αὐτό ἔργον:

Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν λειτουργεῖ, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, τό Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον, τό ὁποῖον ἐξυπηρετεῖ τάς ἀνάγκας 250 καί πλέον προσώπων, τά ὁποῖα χρήζουν ποικίλλης βοηθείας, ἐνῶ παρόμοιον ἔργον πραγματοποιεῖται εἰς τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα, τά ὁποῖα συνολικῶς διακονοῦν 400 καί πλέον συνανθρώπους μας.

Προέκτασις τοῦ ἔργου αὐτοῦ εἶναι ἡ λειτουργία τῶν Ἐνοριακῶν Σισσιτίων, τά ὁποῖα καλύπτουν τίς ἀνάγκες ἀνήμπορων, κυρίως, νά αὐτοεξυπηρετηθοῦν καί ἀνέρχονται σέ 150 περίπου μερίδες ἡμερισίως.

Μία νέα ἀπαίτησις τῶν καιρῶν εἶναι ἡ δημιουργία καί τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου, ἀπό τό ὁποῖον δίδονται τρόφιμα καί διάφορα εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως καλύπτοντας τίς ἀνάγκες 150 περίπου συνανθρώπων μας.

Ἀπό ἐτῶν, λειτουργοῦν εἰς τά ὄρια τῆς Ἐπαρχίας μας οἱ Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις, οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν ὁποίων καί πάλι μέ ἐνέργειες τοῦ νέου Μητροπολίτου μας, θά μεταφερθοῦν σέ νέο χῶρο, προκειμένου νά καλύψουν τίς ἀνάγκες 400 νέων, οἱ ὁποῖοι ἐμπιστεύονται τήν διασκέδασιν καί ψυχαγωγίαν τῶν διακοπῶν τους σέ ἕνα διδακτικό περιβάλλον, ὅπου πολλά μαθαίνουν χρήσιμα καί ἐποικοδομητικά γιά τήν μετέπειτα ζωήν τους.

Μία ἐπιπλέον δραστηριότητα διά τούς μικρούς βλαστούς τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἡ λειτουργία τῶν δύο Παιδικῶν Σταθμῶν πού ἀριθμοῦν 150 περίπου ἀγγελούδια, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦνται δημιουργικά σέ ἕνα οἰκογενειακό περιβάλλον μέ τίς πρέπουσες καί ἀναγκαῖες παροχές.

Μία ἐπιπλέον δραστηριότητα – ἀποτέλεσμα τῶν οἰκονομικῶν δυσκολιῶν, πού ἀντιμετωπίζουν οἱ οἰκογένειες τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι ἡ λειτουργία τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου, τό ὁποῖο ἐξυπηρετεῖ τίς μαθησιακές ἀνάγκες μαθητῶν διαφόρων τάξεων καί συμβάλλει ἐπικουρικά σέ ὅσα διδάσκονται οἱ νέοι μας στό σχολεῖο, μέ στόχο τήν ἐπιτυχία καί τήν πλήρη κατανόηση καί ἀφομοίωση τῆς διδακτέας ὔλης.

Τέλος, πρέπει νά ἀναφερθῇ ὅτι ἐσχάτως καί μέ ἀφουγκρασμό τῆς ἀγωνίας καί τῆς ἀδυναμίας κάποιων οἰκογενειῶν, νά προσφέρουν τι στά παιδιά τους, εἰδικά τίς ὥρες πού βρίσκονται στό σχολεῖο, ἀπεφασίσθη, σέ συνεργασία μέ τούς ἀρτοποιούς τῆς πόλεως, νά προσφερθῇ τό δεκατιανό σέ ὅλα ἀνεξαιρέτως τά παιδιά τῆς πρώτης τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου, ὥστε νά μήν αἰσθάνονται ἀμήχανα ἕναντι ὅσων ἔχουν τήν οἰκονομική εὐχέρεια καί δυνατότητα.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας παρατεινομένη εἰς τούς αἰῶνας, μέ κεφαλή καί ἀκρογωνιαῖον λίθον τόν ἱδρυτήν της Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος χθές καί σήμερον, ὁ αύτός καί εἰς τούς αἰῶνας, θά συνεχίζει τήν ἀθόρυβη προσφοράν της σέ κάθε ἄνθρωπο ἐμπερίστατο, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, χρώματος ἤ φυλῆς, προσβλέπουσα στόν δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο – εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, εἰς τόν Ὁποῖον πρέπει κάθε δόξα, τιμή καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως