06 Μαϊος 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Ἡ Κομοτηνὴ καὶ ἡ περιοχή της ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως τὴν ἐγκατάσταση τῶν προσφύγων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς»

 

Σήμερα, 6 Μαΐου 2022 καί ὤρα 19:00 κυρήχθηκε ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ συνεδρίου ἐπί τῇ συμπληρώσει 102 ἐτῶν ἀπό τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κομοτηνῆς, στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Ἱδρύματος «Παπανικολάου», τὸ ὁποῖο συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ὁ Δῆμος Κομοτηνῆς, ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ροδόπης καὶ τὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας τοῦ Δ. Π. Θ..

            Τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου χαιρέτισε ὁ Σεπτός μας Ποιμενάρχης. Ἀκολουθεί ὁ χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου: 

 

Χαιρετισμὸς στὸ Συνέδριο :

 «Ἡ Κομοτηνὴ καὶ ἡ περιοχή της ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα

ἕως τὴν ἐγκατάσταση τῶν προσφύγων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς»

 

Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσω τὴν χαρά μου γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς στὴν πραγματοποίηση τοῦ ἐπιστημονικοῦ αὐτοῦ συνεδρίου ποὺ διοργανώνεται ἀπὸ τὸν Δῆμο Κομοτηνῆς.

Εἶμαι βαθειὰ πεπεισμένος ὅτι τὰ ἀποτελέσματα, τὰ συμπεράσματα τοῦ συνεδρίου αὐτοῦ θὰ εἶναι εὐεργετικὰ γιὰ τὴν ἱστορία, γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Πιστεύω ὅτι τὸ συνέδριο αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ καὶ γιὰ ἕναν ἀκόμη λόγο. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἐπιστημονικὴ συνάντηση ποὺ προῆλθε μέσα ἀπὸ τὴν συνεργασία. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς πιστεύει στὶς συνεργασίες καὶ εἶναι πάντοτε πρόθυμη νὰ συνεργαστεῖ μὲ τοὺς τοπικοὺς φορεῖς καὶ νὰ στηρίξει σὲ κάθε ἐπίπεδο δραστηριότητες ποὺ συμβάλλουν στὴν βελτίωση τῆς κοινωνικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας, τῆς Κομοτηνῆς, τῆς Ροδόπης καὶ τῆς Θράκης.

Ὀφείλω ὅμως νὰ ἐπισημάνω ὅτι, ὅταν ἀναφέρομαι στὴν πνευματικὴ ζωή, ἐννοῶ πρωτίστως βέβαια «τὴν κατὰ Χριστὸν ζωή», τὴν πνευματική μας τελείωση μὲ τὴ συμμετοχή μας στὴν μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅμως ταυτόχρονα μὲ τὸν ὅρο «πνευματικὴ ζωὴ» ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ εἰδικότερα ἡ Μητρόπολις Μαρωνείας ἐννοεῖ καὶ τὴν πολιτιστικὴ ζωή, στηρίζει καὶ τὴν πολιτιστικὴ ζωή, στηρίζει τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ τὸ ἀποδεικνύει αὐτὸ τόσο μὲ τὴν διοργάνωση ἐπιστημονικῶν συνεδρίων καὶ ἐκθέσεων, ἀλλὰ καὶ συναφῶν ἐκδόσεων ἱστορικοῦ καὶ γενικότερα πνευματικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ περιεχομένου.

Τὸ ἐπιστημονικὸ αὐτὸ συνέδριο, οἱ ἐργασίες τοῦ ὁποίου ἀρχίζουν ἀπόψε, εἶμαι πεπεισμένος ὅτι θὰ ἀποφέρει θετικὰ μηνύματα καὶ πλούσιους πνευματικοὺς καρποὺς στοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς μας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις προσεκάλεσε ὅλους τοὺς κατοίκους νὰ παρακολουθήσουν τὶς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου, γιατί, ὅπως ἀντιλαμβάνομαι ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς ποὺ συμεμτέχουν καὶ ἀπὸ τοὺς τίτλους τῶν ἀνακοινώσεών τους, θὰ καταδειχτεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ὁ πνευματικὸς καὶ πολιτιστικὸς πλοῦτος τῆς Κομοτηνῆς, ἡ ἱστορία της καὶ τὰ μνημεῖα της.

Πιστεύω ὅτι οἱ ἀνακοινώσεις τῶν ἐπιστημόνων θὰ λειτουργήσουν ὡς ἔναυσμα, ὡς μιὰ καλὴ ἀφορμὴ γιὰ νὰ ξαναδιαβάσουμε τὴν ἱστορία μας καὶ κυρίως νὰ τὴν διδάξουμε στὰ παιδιά μας. Γιατὶ πιστεύω ὅτι ἡ ἱστορία διδάσκει καὶ πρέπει νὰ διδάσκει, εἶναι διδακτικὴ γιὰ ὅλους μας, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τοὺς νέους μας, γιὰ νὰ γνωρίζουν ὅτι ἡ ἱστορία μας εἶναι μὲν μακρὰ καὶ μὲ σημαντικὴ συμβολὴ στὸν παγκόσμιο πολιτισμό, ἡ ἱστορία μας ὅμως δὲν εἶναι μόνο πάθη καὶ ἔριδες, ἀλλὰ γνωρίζει πολὺ καλὰ τὴν ὁμόνοια καὶ μὲ αὐτὴν τὴν ἀρετὴ οἱ πατέρες προέκοψαν καὶ μπόρεσαν νὰ μεγαλουργήσουν.

Εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας καλὴ ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες τοῦ τριήμερου αὐτοῦ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου.